Starszy referent
Ostróda
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Zespół Prezydialny

Warunki pracy

Pokój znajduje się na I piętrze budynku, w którym nie ma windy. Pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych.
Praca w pomieszczeniu przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Praca w wymuszonej pozycji ciała.
W skrzydle budynku na piętrze znajdują się cztery toalety (2 damskie i 2 męskie) nieprzystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ogólnie budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Brak oznaczeń dla osób niewidomych oraz podłóg antypoślizgowych.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, w pomieszczeniu wyposażonym w komputery i sprzęt teleinformatyczny. Czas pracy 8 godzin. Wykonywanie zadań w siedzibie urzędu i poza nim (możliwe wyjazdy służbowe).
Narzędzia i materiały: komputer, kserokopiarka, faks, niszczarka, drukarka, skaner.
Praca administracyjno – biurowa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie i obsługa gości i interesantów.
 • Udzielanie informacji osobom dzwoniącym.
 • Rozpisywanie i wydawanie korespondencji zgodnie z dekretacją Komendanta Powiatowego Policji oraz jego Zastępcy.
 • Prowadzenie w sposób czytelny i prawidłowy stosownej dokumentacji pracy kancelaryjno – biurowej oraz prawidłowego jej obiegu.
 • Przyjmowanie przesyłek z poczty specjalnej i od interesantów oraz wysyłanie przesyłek.
 • Rejestrowanie wpływów w dzienniku podawczym i korespondencyjnym.
 • Rejestrowanie przepisów prawnych, rozdzielanie na poszczególne komórki organizacyjne oraz zapoznawanie z poszczególnymi aktami prawnymi funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Prowadzenie rejestrów przepisów prawnych i ich aktualizacja.
 • Obsługa odpowiednich aplikacji funkcjonujących w sekretariacie.
 • Obsługa poczty elektronicznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U z 2017 r., poz. 2067 ze zm.), Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o Służbie Cywilnej (Dz. U z 2017 r., poz.1889) oraz przepisów pracy kancelaryjnej.
 • Umiejętność komunikowania się z innymi osobami.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 poz. 1167).
 • Doświadczenie zawodowe: brak
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • wykształcenie: wyższe
 • Biegła umiejętność obsługi komputera i podstawowych programów biurowych.
 • Odpowiedzialność za realizowane zadania.
 • Dokładność, sumienność, rzetelność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie ukończonych kursów/ szkoleń.
 • Referencje.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
  ul. Handlowa 6
  14-100 Ostróda
  z dopiskiem: "Starszy Referent Zespołu Prezydialnego KPP w Ostródzie – nr ogłoszenia 32298"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydaci/kandydatki, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy mailowo (proszę podać adres mailowy) lub telefonicznie. Złożone dokumenty nie będą zwracane. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Po zakończeniu procesu rekrutacji oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają archiwizacji od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy.
Informacje o metodach i technikach rekrutacji:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
Etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert
Etap 2: analiza merytoryczna ofert – preselekcja (wybór 10 kandydatów, którzy podczas preselekcji uzyskali najwyższą ilość punktów)
Etap 3: test wiedzy merytorycznej
Etap 4: rozmowa kwalifikacyjna

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.100,00 zł.

Dodatkowe informacje: tel. 089 642 72 24/25
(np. dane kontaktowe, informacje o proponowanym wynagrodzeniu, przewidywanym terminie zatrudnienia, informacja o etapach prowadzonego naboru oraz innych istotnych informacji z punktu widzenia kandydata, adres strony urzędu, na której kandydat może uzyskać więcej informacji).

Starszy referent

Ostróda

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna