Starszy referent
Olecko
Komenda Powiatowa Policji w Olecku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw wprowadzania danych policyjnych
Zespół Wspomagający

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca przy sztucznym oświetleniu, narzędzia i materiały pracy- komputer, drukarka, telefon, ksero, stanowisko pracy usytuowane jest w prawym skrzydle budynku na I piętrze, brak windy w budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestracja i modyfikacja prowadzonych postępowań przygotowawczych i czynności sprawdzających w policyjnych systemach informatycznych KSIP, ePREWENCJA, eRCDŚ, SEWIK, eZAWIADOMIENIA
 • obsługa i nadzór KSIP, PARKING, eRCDŚ, eROW, SWD SWOP
 • rejestracja kart Mrd 5/1 i rozstrzygnięć sądowych oraz prowadzenie ich kartotek
 • wnioskowanie o nadawanie i odebranie uprawnień policjantom do systemów informnatycznych KSIP, eROW, PARKING, ePREWENCJA, SESPol, SWD, eRCDŚ
 • obsługa Systemu Elektronicznego Powiadamiania o Nieprawidłowościach Ujawnionych w rejestracjach KSIP w zakresie usuwania błędów w KSIP
 • dokonywanie sprawdzeń w bazie KSIP i udzielanie informacji uprawnionym policjantom i pracownikom w celu dostarczenia aktualnej informacji kryminalnej
 • pełnienie funkcji operatora systemu niejawnego SNP i wykonywanie sprawdzeń jawnych i niejawnych
 • dbanie o prawidłowe funkcjonowanie noszonych terminali mobilnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze pracy administracyjno-biurowej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli"ściśle tajne" lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2018 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.z 2018 r., poz.412 z późn. zm.)
 • obsługa systemu Windows i aplikacji, systematyczność, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjnym
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość systemu operacyjnego SCO UNIX
 • znajomość przepisów: Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.), Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018 r. poz. 2096 ze zm.) , Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniajacego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
- Oświadczenia muszą być oznaczone datą oraz podpisane własnoręcznie
- Wzory wymaganych oświadczeń i klauzuli informacyjnej dostępne są na stronie internetowej BIP KPP Olecko
http://bip.olecko.kpp.policja.gov.pl w zakładce oferty pracy
http://bip.olecko.kpp.policja.gov.pl/320/wolnytekst/28562,Klauzula-informacyjna-dla-kandydatow-do-pracy.html
- Złożone dokumenty nie będą zwracane,
- W ofercie prosimy o podanie danych kontaktowych - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji,
- Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej (w zakresie wymogów pożądanych), określonych w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji,
- Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego oraz obszaru zatrudnienia. Potwierdzeniem rodzaju doświadczenia określonego jako wymogu niezbędnego są kopie dokumentów zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk , wydruk CEIDG.
- Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego zakończonego wynikiem pozytywnym

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,
- test wiedzy,
- sprawdzian praktyczny umiejętności wykorzystania komputera
- rozmowa kwalifikacyjna.

- Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata;

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (87) 520 72 25.

Starszy referent

Olecko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna