Starszy referent
Chorzów
Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej i sekretarskiej
w Wydziale Kryminalnym

Warunki pracy

Praca kancelaryjno - biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym.
Stanowisko wyposażone jest w telefon, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymuszona pozycja ciała - siedząca. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów. Stanowisko usytuowane jest na III piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - winda do parteru.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływajacej do wydziału oraz jej wydawanie po dokonaniu dekretacji przełożonego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w wydziale;
 • Ewidencjonowanie komputerowe pism, dokumentów i przesyłek wpływających i wychodzących z wydziału w celu udokumentowania wpływu i wypływu tych dokumentów , stanowiącyh podstawę podjęcia wykonywania czynności służbowych;
 • Obsługa komputera, poczty elekronicznej i systemu faksowo-mailowego w celu uzyskania i przekazania informacji powstałych w toku bieżącej pracy;
 • Archiwizowanie i przekazywanie dokumentów wytworzonych przez pracowników wydziału do składnicy akt KMP Chorzów w celu zapewnienia ich właściwego przechowywania;
 • Kopertowanie adresowanie i przygotowywanie do wysyłki korespondencji w celu doręczenia jej adresatom.
 • Prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informacji o terminach załatwiania spraw w celu wsparcia bieżącej pracy Wydziału Kryminalnego KMP w Chorzowie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy administarcyjno-biurowej
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • rzetelność, dokładność
 • terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administarcyjno-biurowej
 • wykształcenie: średnie o kierunku administarcynjo-biurowym
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Chorzowie
  ul. Legnicka 1
  41-503 Chorzów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2340,20 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty należy składać/przesyłać z dopiskiem na kopercie: "Oferta zatrudnienia na stanowisko straszego referenta Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie."
Oferty niepodpisane, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone i niespełniające wymogów nie podlegają zwrotowi, zostaną złożone do składnicy akt KMP Chorzów.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko straszego referenta Wydziału Kryminalnego KMP w Chorzowie jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo - w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu (32) 7715 219 lub 218

Starszy referent

Chorzów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna