Starszy referent

Dodano: 13.01.2020
Starszy referent
Kętrzyn
Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Wydział Kryminalny

Warunki pracy

Stanowisko zlokalizowane na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne dla osób ze stopniem niepełnosprawności (schody, brak wind). Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego poruszania się po terenie zewnętrznym budynku oraz na obszarze posesji zewnątrz budynku. Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze tj. 8 godz. dziennie, obsługa komputera. Występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: presja czasu, wysoka odpowiedzialność, stres i dyspozycyjność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dowodów rzeczowych
 • realizacja postanowień w przedmiocie dowodów rzeczowych, przkazywanie ich zgodnie z dyspozycją do innych jednostek (sądy, prokuratury, urzędy skarbowe, KWP- magazyn broni i amunicji, depozyt śrdków odurzających i substancji psychotropowych) lub dla osób uprawnionych, niszczenie dowodów
 • przygotowywanie do archiwizacji dokumentów wytworzonych przez Wydział Kryminalny
 • pomoc i zastępstwo w prowadzeniu sekretariatu Wydziału Kryminalnego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • podanie kierowane do Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie
  ul. Wojska Polskiego 5
  11-400 Kętrzyn
  Sekretariat Komendanta
  W zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie" Dotyczy naboru na stanowisko Starszy Referent Wydziału Kryminalnego KPP w Kętrzynie"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.