Starszy referent
Żary
Komenda Powiatowa Policji w Żarach

Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi biurowej
Wydział Sztab Policji

Warunki pracy

Praca biurowa wewnątrz budynku. Budynek dwupiętrowy bez windy i podjazdów. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Praca w wymuszonej pozycji ciała, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Stanowisko wyposażone w komputer, telefon, drukarkę.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności obsługi kancelaryjnej stanowiska kierowania i Wydziału Sztab Policji
 • prowadzenie ewidencji osób, wobec których orzezczono środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji
 • przetwarzanie danych w policyjnych bazach
 • opracowywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • okresowe rozliczanie posiłków regeneracyjnych oraz napoi chłodzących

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość systemu operacyjnego windows oraz pakietu biurowego
 • komunikatywność
 • organizacja pracy kancelaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul.Legionistów 3 w Żarach

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Nie zwracamy nadesłanych ofert. Wynagrodzenie brutto z wysługą lat - 2.800,-zł.
Etapy naboru: I - weryfikacja dokumentów II - test wiedzy z zakresu ustawy o służbie cywilnej, KPA, instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów III - rozmowa kwalifikacyjna

Starszy referent

Żary

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna