Starszy referent
Środa Śląska
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw finansów, zaopatrzenia i gospodarki mieszkaniowo socjalnej
w Zespole Wspomagającym

Warunki pracy

- praca siedząca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy
- praca odbywa się głownie w pozycji siedzącej i ma charakter pracy umysłowej
- praca w systemie jednozmianowym
- w pomieszczeniu zapewnione jest oświetlenie naturalne i sztuczne
- stanowisko wyposażone w monitor ekranowy
- bariery architektoniczne - brak wind

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontroluje pod względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym wszelkie dokumenty finansowe w celu ich prawidłowego rozliczenia
 • przygotowuje listy dodatkowych należności oraz świadczeń dla funkcjonariuszy i pracowników policji w celu prawidłowej realizacji wydatków budżetowych
 • naliczanie zaległości przysługującym biegłym sądowym, kuratorom, wzywanym świadkom oraz osobom przybranym do okazania
 • prowadzenie gospodarki mieszkaniowej funkcjonariuszy w ramach posiadanych uprawnień
 • sporządzanie listy płac na równoważniki pieniężne za wyżywienie dla uprawnionych policjantów w zamian posiłku profilaktycznego, list płac na równoważniki za wyżywienie psów dla przewodników psów służbowych; dojazdy do pracy
 • prowadzi ewidencję rzeczowych składników majątku znajdującego się w KPP w Środzie Śląskiej
 • przygotowanie projekty decyzji administracyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe w komórce ds. finansów publicznych lub w instytucjach finansowych
 • znajomość ustawy o Policji, o finansach publicznych, o rachunkowości i przepisów wykonawczych, kierowanie pracą w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność efektywnego komunikowania się i analitycznego myślenia, działania w sytuacjach stresowych, samodzielność, dyspozycyjność, rzetelność, dokładność, umiejętność rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie informacji niejawnych lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na udział w szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
  ul. Św. Andrzeja 2
  55-300 Środa Śląska

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub mailowo. Aplikacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego ). Proszę o umieszczanie na kopercie nazwy stanowiska i jednostki, do której prowadzony jest nabór. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy.
Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego z mnożnikiem 1,2279 kwoty bazowej 1873,84 stanowi kwotę 2300,89 zł oraz dodatek za wysługę lat.
Zatrudnienie w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej osoby wyłonionej w wyniku naboru może nastąpić po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa.

Starszy referent

Środa Śląska

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna