Starszy referent
Wałcz
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw ds. organizacji i kadr
samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i kadr

Warunki pracy

• praca biurowo-administracyjna w siedzibie Komendy, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,
• możliwość wyjazdów służbowych,
• kontakty z podmiotami zewnętrznymi,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner, fax, pojazd służbowy,
• praca na I piętrze budynku,
• toaleta nie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich,
• brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,
 • Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,
 • Opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego,
 • Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej,
 • Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • Przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej,
 • Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i służby, urlopów, zwolnień lekarskich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,
 • Znajomość przepisów prawa pracy,
 • Niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • Obywatelstwo polskie,
 • Umiejetność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w kierunku administracyjnym lub ekonomicznym,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą „zastrzeżone”
 • Kurs archiwistów I stopnia

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą „zastrzeżone”
 • Kopia innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (uprawnienia, ukończone kursy, itp.)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu
  ul. Generała Władysława Andersa 20
  78-600 Wałcz
  Pokój nr 103

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
I. TECHNIKI I METODY NABORU:

1. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone w III etapach:
I etap – weryfikacja dokumentów,
II etap – sprawdzian wiedzy i umiejętności,
III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o zakwalifikowaniu do dalszych etapów postępowania wraz ze wskazaniem miejsca i terminu kolejnego etapu zostanie wywieszona w miejscu powszechnie dostępnym Komendy Powiatowej PSP w Wałczu (tablica ogłoszeń, I piętro) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu http://www.kppspwalcz.binp.info

Niestawienie się przez kandydata w wyznaczonym terminie do II i III etapu , oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

I etap – weryfikacja dokumentów
Podczas etapu I dokonuje się:
a) Sprawdzenia kompletności złożonych przez kandydatów ofert oraz spełnienia wszystkich wymogów niezbędnych zamieszczonych w ogłoszeniu.
b) Wykluczenia z dalszej procedury kwalifikacyjnej ofert kandydatów, które nie zawierają kompletu dokumentów lub nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu.
c) Zgromadzenia dokumentów kandydatów przystępujących do naboru przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
d) Ustalenia przez Komisję Rekrutacyjną ilości osób zapraszanych do kolejnego etapu naboru.

II etap – sprawdzian wiedzy.
1) Etap II procedury naboru składa się z następujących elementów:
a) sprawdzian wiedzy (test jednokrotnego wyboru) – czas trwania 60 minut - składający się
z 20 pytań merytorycznych z zakresu znajomości przepisów ustawy o PSP i przepisów wykonawczych oraz przepisów prawa pracy.
b) sprawdzian umiejętności obsługi programów komputerowych: Word, Excel.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.
1) Podczas rozmowy oceniane są umiejętności i kwalifikacje kandydatów na podstawie 4 ustalonych kryteriów tj.:
a) przygotowanie merytoryczne,
b) treść i poprawność wypowiedzi,
c) odporność na stres,
d) umiejętność prezentacji.

2. Po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej członkowie Komisji Rekrutacyjnej podejmują decyzję o wyłonieniu nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawiają Komendantowi Powiatowemu PSP w Wałczu, celem zatrudnienia wybranego kandydata, a także wskazują wśród tych kandydatów osoby niepełnosprawne.

3. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu niezwłocznie po przeprowadzonym naborze upowszechnia informację o wynikach naboru poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w miejscu powszechnie dostępnym w Komendzie (tablica ogłoszeń, I piętro) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu http://www.kppspwalcz.binp.info

II. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej na stanowisko starszy referent ds. organizacji i kadr – imię i nazwisko”.
2. Oświadczenia załączane do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć własnoręcznym podpisem i datą.
4. W przypadku rezygnacji z podjęcia pracy przez wybranego kandydata lub rezygnacji z pracy w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy przez zatrudnionego kandydata, istnieje możliwość zatrudnienia na to stanowisko innej osoby spośród kandydatów, zgodnie z art. 33 ustawy o służbie cywilnej.
5. Dokumenty aplikacyjne kandydata zatrudnionego w wyniku naboru włącza się do jego akt osobowych.
6. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone po okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
7. Kandydaci aplikujący na wolne stanowisko pracy w ramach procedury przystępując do każdego z etapów naboru powinni legitymować się dokumentem tożsamości.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 67 258-94-71 w.25.

Starszy referent

Wałcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna