Starszy referent
Żory
Komenda Miejska Policji w Żorach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw prowadzenia składnicy akt oraz obslugi sekretarsko - administracyjnej
w Zespole Prezydialnym

Warunki pracy

Praca biurowa w systemie ośmiogodzinnym, oświetlenie naturalne i sztuczne, głównie siedząca pozycja ciała. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, komputer, drukarkę , urządzenie wielofunkcyjne, monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku występuje wysiłek fizyczny, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, praca w terenie oraz permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
Pomieszczenie biurowe zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku i nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek Komendy częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - toaleta dla osób niepełnosprawnych wyłącznie na parterze budynku, winda, podjazd przy głównym wejściu do komendy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi składnicę akt, wypożycza i udostępnia materiały ze składnicy oraz prowadzi ewidencję archiwalną i sprawdza pod względem formalnym i merytorycznym materiały archiwalne oraz spisy akt przekazanych kat. A, B i BE, protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej kat. BC w oparciu o przekazaną zarchiwizowaną dokumentację jawną i niejawną z komórek Komendy Miejskiej Policji w Żorach, w celu prawidłowego przyjmowania, przechowywania i obiegu dokumentacji niearchiwalnej.
 • Prowadzi obsługę organizacyjną i kancelaryjno - biurową Komendanta Miejskiego Policji w Żorach i jego Zastępcy oraz obsługę kancelaryjno - biurową komórek Komendy Miejskiej Policji w Żorach, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji.
 • Rejestruje, aktualizuje i dystrybuuje przepisy prawne dla zainteresowanych komórek Komendy Miejskiej Policji w Żorach, w celu prawidłowej realizacji zadań.
 • Sporządza wykazy do brakowania oraz protokoły brakowania dla dokumentacji niearchiwalnej kategorii B, BE, której upłynął okres przechowywania, w celu zwolnienia przestrzeni w składnicy akt na dopływ nowych materiałów.
 • Udziela instruktaży pracownikom i funkcjonariuszom opracowującym materiały przed przekazaniem do składnicy akt, w celu prawidłowej kwalifikacji i przechowywania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej.
 • Wykonuje kwerendy, wypożycza i udostępnia materiały ze składnicy akt oraz udziela informacji na zapytanie jednostek Policji, sądów, prokuratur, obywateli, a także prowadzi ewidencję udostępnień w celu dostarczenia niezbędnych informacji i prawidłowej ewidencji dokumentacji archiwalnej.
 • Uczestniczy w wydzielaniu i niszczeniu dokumentacji niearchiwalnej, której upłynął okres przechowywania, w celu wyselekcjonowania i wybrakowania materiałów ze składnicy akt.
 • Współpracuje z IPN w zakresie wydania opinii dot. przydatności dokumentacji do zadań ustawowych IPN, w celu zapewnienia prawidłowego przechowywania materiałów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w administracji lub w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów dot. działalności archiwalnej w Policji
 • Umiejętność planowania oraz organizowania pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie o kierunku archiwista lub administracyjno - biurowe
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy w archiwum
 • Kurs archiwisty
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "ściśle tajne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 32 4788218.
Wynagrodzenie zasadnicze nie mniej niż 2.561.22 zł brutto miesięcznie + dodatek z tytułu wysługi lat pracy.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
Oferty należy składać / przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: Zespół Kadr i Szkolenia - nabór na stanowisko starszego referenta.
Kandydaci/kandydatki, którzy spełnili wymagania formalne, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu selekcji.
Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Żory

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna