Starszy referent
Jasło
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym(komputer)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji osób podlegających powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej
 • Prowadzenie ewidencji wojskowej żołnierzy rezerwy
 • Przygotowywanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej
 • Przygotowywanie dokumentów ewidencyjnych do protokolarnego zniszczenia lub przekazania do archiwum WKU
 • Opracowywanie propozycji meldunków i sprawozdań oraz projektów innych dokumentów sporządzanych w związku z realizowanymi zadaniami
 • Prowadzenie archiwum ewidencyjnego WKU

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów wykonawaczych do tej ustawy w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi pakietu biurowego OFFICE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Poświadczenie bezpieczeństwa
 • Możliwość nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego
 • Znajomość przepisów wewnętrznych MON regulujących mobilizacyjne uzupełnienie jednostek wojskowych, prowadzenie ewidencji wojskowej oraz system pracy biurowej
 • Obsługa specjalistycznych programów komputerowych funkcjonujących w urzędzie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle
  38-200 Jasło, ul. Kościuszki 24

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze 2300,00 zł brutto miesięcznie.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Etapy naboru:
I - sprawdzian wiedzy ze znajomości: ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
II - praktyczne sprawdzenie umiejętności obsługi MS Word i MS Excel;
III - rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii WKU w Jaśle). Oświadczenia i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 156 704 (w dni powszednie
w godzinach 07.30-15.30)

Starszy referent

Jasło

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna