Starszy referent
Żory
Komenda Miejska Policji w Żorach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw monitoringu miejskiego
w Zespole Dyżurnych Wydziału Prewencji

Warunki pracy

Praca w systemie zmianowym,ośmiogodzinnym, oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała - siedząca. Praca przy monitorach ekranowych powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę i telefon. Stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku Komendy Miejskiej Policji w Żorach i nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo- brak podjazdu.
Budynek komendy częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - toaleta dla osób niepełnosprawnych wyłącznie na parterze budynku, winda, podjazd przy głównym wejściu do komendy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie stałej obserwacji terenu objętego systemem monitorowania, w celu ujawnienia wszelkich przestępstw i wykroczeń.
 • Współpracowanie z dyżurnym jednostki, w celu bieżącego informowania go o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach mających wpływ na poziom ładu i porządku w mieście.
 • Prowadzenie książek raportów oraz rejestrów ujawnionych przestępstw i wykroczeń, w celu właściwej ewidencji informacji powstałych w toku bieżącej pracy.
 • Nagrywanie w systemie 24 godzinnym obrazu z poszczególnych kamer, w celu prawidłowego zabezpieczenia materiału.
 • Przeglądanie i analiza zapisów, w celu ujawnienia sprawców przestępstw i wykroczeń, okoliczności ich zaistnienia oraz ustalenia ewentualnych świadków.
 • Czuwanie nad prawidłowością działania sprzętu monitorowania, w celu zgłaszania wszelkich usterek firmie serwisującej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość topografii miasta Żory
 • Spostrzegawczość
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Znajomość przepisów o wykroczeniach oraz prawo o ruchu drogowym
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Umiejętność współpracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Żorach
  ul. Wodzisławska 3
  44-240 Żory

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 32 4788218.
Wynagrodzenie zasadnicze nie mniej niż 2.250 zł brutto miesięcznie.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
Oferty należy składać / przesyłać z dopiskiem na kopercie: Zespół Kadr i Szkolenia.
Kandydaci/kandydatki, którzy spełnili wymagania formalne, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu selekcji.
Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Żory

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna