Starszy referent
Szczecin
Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw ds. łączności radiowej i przewodowej
w Referacie Łączności i Informatyki KMP w Szczecinie

Warunki pracy

Budynek 3 kondygnacyjny. Praca wykonywana w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu w godzinach 07:30-15:30, praca wykonywana przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewienie sprawości technicznej systemów łączności radiowej i przewodowej wykorzystywanej w KMP w Szczecinie oraz podległych jednostkach.
 • Współpraca z WŁiI KWP w Szczecinie na obszarze ustaleń do administrowania systemem TETRA oraz centrali telefonicznych w KMP w Szczecinie oraz podległych jedostkach.
 • Wykonywanie napraw własnych (w miarę możliwości technicznych) sprzętu łączności radiowej i przewodowej w KMP w Szczecinie oraz podległych jednostkach.
 • Praca na Wysuniętym Stanowisku Dowodzenia w czasie trwania imprez masowych bądź podczas prowadzonych zabezpieczeń w celu właściwego funkcjonowania jednostki.
 • Wykonywanie rozbudowy sprzętu w niezbędnym zakresie.
 • Wykonywanie niezbędnych zmian oprogramowania systemów i aplikacji oraz niezbędnych kopii zapasowych.
 • Nadzorowanie obiegu sprzętu przekazywanego do firm świadczących serwis.
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji jawnej oraz niejawnej związanej z działaniem komórki organizacyjnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie łączność, teleinformatyka, telekomutacja, elektronika itp.
 • Posiadanie prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie posiadanych uprawnień ( prawo jazdy ).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Szczecinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Kaszubska 35
  70-227 Szczecin 
  z dopiskiem
  „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 6/2018 st. referent RŁiI"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP w Szczecinie przed upływem tego terminu.
Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości brutto 2273,16 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
91-82-13-195 , 91-82-13-183.

Starszy referent

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna