Starszy referent
Przemyśl
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej i recepcyjnej
w Sekcji Prezydialnej Wydziału Koordynacji Działań

Warunki pracy

CEL ISTNIENIA STANOWISKA: stanowisko utworzono w celu obsługi kancelaryjno - administracyjnej wydziału, obsługi telefonu kontaktowego wydziału, prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, prowadzenia ewidencji czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników wydziału oraz innych elementów pracy kadrowej w stosunku do funkcjonariuszy i pracowników wydziału. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym (również powyżej 4 godzin dziennie), brak podległych pracowników. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz inne urządzenia biurowe (np. telefon, fax, kserokopiarka, niszczarka, skaner).
CZAS PRACY: zgodnie z ustawą o służbie cywilnej (praca w systemie jednozmianowym),
KONTAKTY ZEWNĘTRZNE: kilka razy w tygodniu z interesantami przyjmowanymi przez przełożonych.
MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: I piętro w budynku wielokondygnacyjnym na terenie kompleksu koszarowego Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37 - 700 Przemyśl. Budynek posiada windę i jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników.
Brak czynników szczególnie utrudniających wykonywanie zadań.
Osoba zajmująca przedmiotowe stanowisko często przyjmuje i wykonuje połączenia wewnętrzne i zewnętrzne, gdzie wskazana jest postawa asertywna, a jednocześnie konieczne są pewne elementy empatii. Stanowisko pracy wymaga systematyczności i dynamiczności w działaniu. Na przedmiotowym stanowisku pracy występuje duża różnorodność zadań o nieskomplikowanych schematach działania, lecz nie jest wymagana szczególna kreatywność. Na stanowisku wymagana jest samodzielna realizacja zadań. Pracownik do przełożonego zwraca się o pomoc wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych i bezprecedensowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencjonowanie w odpowiednich dziennikach korespondencji wchodzącej i wychodzącej do/z Wydziału Koordynacji Działań oraz rozdział korespondencji dla poszczególnych osób funkcyjnych zgodnie z dekretacją Naczelnika WKD, a także wysyłanie korespondencji jawnej za pośrednictwem urządzeń fax w celu zapewnienia obsługi kancelaryjno-administracyjnej wydziału.
 • Prowadzenie ewidencji nadgodzin funkcjonariuszy i miesięcznej ewidencji czasu służby/pracy funkcjonariuszy/pracowników wydziału oraz sporządzenie kwartalnych meldunków tym zakresie w celu właściwego dokumentowania i rozliczania czasu służby /pracy. Prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy.
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczeń urlopów funkcjonariuszy i pracowników wydziału w celu właściwego dokumentowania i rozliczania udzielanych urlopów oraz przyjmowanie i dokonywanie wstępnej kontroli formalnej zaświadczeń lekarskich i oświadczeń funkcjonariuszy wydziału.
 • Przygotowywanie zapotrzebowań oraz pobieranie materiałów biurowych, przechowywanie ich zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz rozdział dla poszczególnych osób funkcyjnych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania wydziału.
 • Techniczne wytwarzanie dokumentów zleconych przez Naczelnika wydziału, Zastępcę Naczelnika wydziału, Kierownika Sekcji Prezydialnej, a także wyłącznie za ich zgodą dokumentów powierzonych przez innych wykonawców wydziału w celu wsparcia bieżącej działalności wydziału.
 • Obsługa urządzeń telekomunikacyjnych i biurowych w imieniu Naczelnika wydziału w celu zapewnienia ciągłości i płynności przepływu informacji pomiędzy wydziałem a innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi.
 • Obsługa telefonu kontaktowego wydziału, a podczas nieobecności Naczelnika wydziału, Zastępcy Naczelnika wydziału – również obsługa rozmów kierowanych na ich adresy telefoniczne. Obsługa poczty elektronicznej w ramach ogólnego konta wydziału.
 • W celu archiwizacji i niszczenia dokumentacji służbowej - dokonywanie tematycznego i chronologicznego podziału dokumentów, wykonywanie stosownych spisów, protokołów brakowania, opisu teczek.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów z zakresu czasu służby i pracy z Ustawy o Straży Granicznej i Kodeksu pracy.
 • Ogólna wiedza na temat zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego.
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu (dostępna również na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej)
 • W przypadku składania ofert przez osoby niepełnosprawne proszę o dołączenie do aplikacji kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
  ul. Mickiewicza 34,
  37 - 700 Przemyśl
  Dokumenty należy składać listownie lub osobiście w Kancelarii Jawnej znajdującej się pod adresem jak wyżej.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
1. Wynagrodzenie zasadnicze na powyższym stanowisku wynosi 2 637,71 zł brutto plus ewentualnie dodatek za wysługę lat (zgodnie z indywidualnym stażem pracy) .
2. Oferty niekompletne lub otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w Urzędzie lub data stempla pocztowego).
3. Uzupełnianie ofert jest możliwe poprzez Urząd Pocztowy lub Kancelarię Jawną w terminie do dnia 01.04.2019 r.
4. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia to m.in. kopia świadectwa / dyplomu ukończenia szkoły.
5. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
6. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego.
7. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru.
8. Aplikacje osób niezakwalifikowanych do dalszych etapów naboru zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
9. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku składania ofert przez osoby niepełnosprawne proszę o dołączenie do aplikacji kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (aktualne orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności lub kopię orzeczenia lekarza orzecznika ZUS).
10. Prosimy o kompletne kserokopie dokumentów.
11. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru na stanowiska cywilne, które są dostępne na stronie BiOSG w zakładce: " PRACA W BiOSG" pod adresem: http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni
12. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ DO PRACY W BIESZCZADZKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ W PRZEMYŚLU ZAWIERAJĄCA OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW NABORU ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA OBOWIĄZUJĄCEGO PRZY NABORZE DO PRACY SĄ DOSTĘPNE NA WYŻEJ WYMIENIONEJ STRONIE INTERNETOWEJ. Prosimy o korzystanie ze wzoru ww. oświadczenia.
13. UWAGA! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części: Dokumenty i oświadczenia niezbędne. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane i uwiarygodnione własnoręcznym podpisem dokumenty i oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa się taką aplikację, w której list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydatkę/kandydata DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. Ponadto, w liście motywacyjnym należy wskazać stanowisko (PEŁNĄ NAZWĘ STANOWISKA LUB EWENTUALNIE NR OGŁOSZENIA), o które kandydat/kandydatka się ubiega. DOKUMENTACJĘ NALEŻY SKŁADAĆ W JĘZYKU POLSKIM, W INNYM PRZYPADKU WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE SPORZĄDZONEGO TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK POLSKI PRZEZ UPRAWNIONEGO TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 16 673 2254, 16 673 2875, 16 673 2077.

Starszy referent

Przemyśl

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna