Starszy referent
Opole
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Opolu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca o charakterze administracyjno-biurowym,
• permanentna obsługa interesantów,
• wyjazdy służbowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
• budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
• warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, odpowiednio dostosowanej toalety,
• brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,
• oświetlenie naturalne i sztuczne,
• brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie całości przedsięwzięć związanych z nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych w celu uzupełnienia jednostek przewidzianych do militaryzacji i zmilitaryzowanych.
 • Przeznaczanie żołnierzy rezerwy do obrony cywilnej w celu zapewnienia uzupełnienia formacji obrony cywilnej.
 • Wykonywanie wszelkich czynności związanych z wykorzystaniem świadczeń osobistych i rzeczowych celem uzupełnienia potrzeb jednostek wojskowych i WKU
 • Bieżące aktualizowanie danych żonierzy rezerwy posiadających nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne w celu utrzymywania aktualności ewidencji wojskowej.
 • Gromadzenie informacji uzyskanych od terenowych organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego o stanie nieruchomości i rzeczy ruchoych w celu wykorzystania ich na potrzeby Sił Zbrojnych
 • Przesyłanie do Urzedów Miast i Gmin wniosków o nałożenie obowiązków świadczeń osobistych i przeznaczanie nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele doraźnych świadczeń rzeczowych zgodnie z zapotrzebowaniami nadesłanymi z JW i potrzebami WKU.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • Znajomość stosownych do stanowiska pracy przepisów wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U z 2019 r., poz. 1541 t.j.), ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1559), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Umiejętność obsługi programu Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w administracji wojskowej.
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu prowadzenia ewidencji wojskowej.
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie/dostarczenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów, oświadczeń - własnoręcznie podpisanych. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu ) i oferty niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Na ww. stanowisko będzie nadany (przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień) pracowniczy przydział mobilizacyjny.
Kandydaci spełniających niezbędne wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego kandydatów zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail .
Postępowanie konkursowe obejmowało będzie:
1) test ze znajomości aktów prawnych;
2) sprawdzian umiejętności komputerowych;
3) rozmowę kwalifikacyjną.
Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska pracy: 2775,73 zł. Kandydaci mają możliwość osobistego odbioru dokumentów aplikacyjnych po zakończonym naborze w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyniku naboru. Nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 626 012.

Starszy referent

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna