Starszy referent
Krosno Odrzańskie
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Kancelarii Jawnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji

Warunki pracy

- praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;
- budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych;
- budynek nie posiada windy;
- narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie, wysyłanie i udostępnianie dokumentów z zachowaniem postanowień instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej w celu zabezpieczenia właściwego obiegu dokumentacji;
 • prowadzenie w oparciu o obowiązujące przepisy, urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii jawnej, służących do ewidencjonowania materiałów jawnych, ewidencji pieczęci i stempli w celu zapewnienia właściwej ewidencji dokumentów;
 • terminowe przekazywanie zadekretowanej korespondencji właściwym osobom w celu w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań przez wszystkie komórki organizacyjne NoOSG;
 • przestrzeganie czynności kancelaryjnych przed przyjęciem korespondencji do wysłania, korespondencji wchodzącej oraz realizacji ww. czynności w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów i ich ewidencji;
 • porządkowanie posiadanego zasobu dokumentów oraz przygotowywanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego SOD WOI oraz realizacja ww. czynności w celu dopełnienia przepisów wynikających z postanowień archiwizacji;
 • udział w czynnościach związanych z brakowaniem dokumentacji jawnej niearchiwalnej oznaczonej symbolem BC oraz bezpośredni nadzór nad zdejmowaniem oraz zdejmowanie z ewidencji kancelarii dokumentów oznaczonych symbolem BC po ich zniszczeniu, odnotowanym w protokole brakowania w celu prowadzenia właściwej ewidencji dokumentów zgodnie ze stanem faktycznym;
 • sporządzanie spisów akt przekazanych do archiwum zakładowego oraz dokonywanie odpowiednich adnotacji we właściwych urządzeniach ewidencyjnych w celu dopełnienia przepisów wynikających z postanowień archiwizacji;
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących zakresu zadań kancelarii jawnej oraz przedkładanie przełożonemu w celu opracowania zestawień statystycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość obsługi urządzeń komputerowych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dokładność, operatywność;
 • komunikatywność;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • podstawowa znajomość przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1837,97zł. netto + dodatek za wysługę lat,
 praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;
 budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych;
 w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6 %;
 oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
 rozpatrzeniu nie będą podlegać ofert niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów i oświadczeń,
 Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,
 przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
 oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Starszy referent

Krosno Odrzańskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna