Starszy referent
Wisznice
Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw kancelaryjnych
ZESPOŁU WSPOMAGAJĄCEGO KOMISARIATU POLICJI W WISZNICACH

Warunki pracy

praca biurowa w pomieszczeniu biurowym , naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, bariery architektoniczne - brak windy w budynku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie obsługi biurowej i kancelaryjnej Komisariatu Policji w Wisznicach zgodnie z instrukcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w sprawie szczegółowego trybu i zasad wykonywania czynności kancelaryjnych
 • przyjmowanie, rejestrowanie oraz udostępnianie i wysyłanie dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" oraz prowadzenie odpowiednich rejestrów
 • prowadzenie obsługi kancelaryjnej Komendanta i jego Zastępcy
 • przygotowywanie i przekazywanie wytworzonej w Komisariacie dokumentacji do składnicy akt KMP w Białej Podlaskiej bądź brakowanie dokumentacji niearchiwalnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu pracy, ewidencji obecności w pracy oraz ewidencji urlopowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • obsługa urządzeń biurowych
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniająca do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą " tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • staż pracy w administracji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniająca do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane we wrześniu 2019 roku i może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.
• Oferowane warunki wynagrodzenia - wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.506,78 zł (mnożnik 1,3077) oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% aż do momentu, aż osiągnie 20%).
• Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, niepodpisane, niekompletne oraz przesłane po terminie (liczy się data nadania) nie będą brane pod uwagę. Kandydaci, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o terminie kolejnego etapu naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania ofert zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (083) 344 81 97.
• Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Wisznice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna