Starszy referent
Gdynia
Komenda Miejska Policji w Gdyni

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
w Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym Komisariatu Policji w Gdyni - Oksywiu

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu. Praca biurowa przy komputerze, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca wymaga przemieszczania się w budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa sekretariatu Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komisariatu Policji w Gdyni – Oksywiu,
 • prowadzenie rejestru śledztw i dochodzeń, rejestru postępowań sprawdzających i odmów wszczęć,
 • prowadzenie książki dowodów rzeczowych,
 • rejestracja poczty wpływającej i wychodzącej z wydziału,
 • przygotowywanie materiałów dochodzeniowych ostatecznie zakończonych do przekazania do archiwum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy na komputerze
 • rzetelność,
 • dokładność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych i karnoskarbowych
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Gdyni
  ul. Portowa 15
  81-350 Gdynia

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę na czas określony w ramach zastępstwa. Wynagrodzenie zasadnicze 2251,48 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat. W ofercie należy podać stanowisko i jednostkę jakiej oferta dotyczy. Na oferty rozpatrzone negatywnie i przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą udzielane odpowiedzi. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do rozmowy zostaną powiadomieni o jej terminie. Uczestnikom rozmowy zostanie przekazana telefonicznie informacja o zwycięzcy konkursu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 0-58 66-21-314

Starszy referent

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna