Starszy referent
Tarnowskie Góry
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej
Jednoosobowego Stanowiska ds.Prezydialnych w Komisariacie Policji w Radzionkowie

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko wyposażone w telefon, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz monitor ekranowy, z naturalnym i sztucznym
oświetleniem, wymuszona pozycja ciała - głównie siedząca. Stanowisko usytuowane jest na I piętrze budynku Komisariatu Policji w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 43. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów i wind.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmuje, rozdziela przesyłki i korespondencję wpływającą do Komisariatu Policji oraz ją wydaje w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów jawnych w Komisariacie Policji.
 • elektronicznie ewidencjonuje pisma, dokumenty i przesyłki wpływające i wychodzące, w celu udokumentowania wpływu i wypływu tych dokumentów, stanowiących podstawę podjęcia i wykonania czynności służbowych.
 • obsługuje komputer, pocztę elektroniczną i system faksowo-mailowy, w celu uzyskania i przekazania informacji powstałych w toku bieżącej pracy.
 • kopertuje, adresuje i przygotowuje do wysyłki korespondencję, w celu jej doręczenia adresatom.
 • archiwizuje i przekazuje dokumenty wytworzone przez pracowników do archiwum, w celu zapewnienia ich właściwego przechowywania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy administracyjno-biurowej
 • - umiejętność organizowania pracy własnej,
 • - rzetelność,
 • - umiejętność komunikowania się,
 • - umiejętność współpracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o kierunku administracyjnym
 • przeszkolenie z zakresu obsługi komputera
 • - poświadczenie bezpieczeństwa (charakter zależy od przełożonego),
 • - umiejętność organizowania pracy własnej,
 • - rzetelność,
 • - umiejętność komunikowania się,
 • - umiejętność współpracy.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA POLICJI W TARNOWSKICH GÓRACH UL.BYTOMSKA 6
  42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne. Życiorys w formie CV. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Kandydacie spełniający wymaganie zostaną poinformowanie telefonicznie o kolejnych etapach selekcji.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Tarnowskie Góry

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna