Starszy referent
Kraków
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw płac
w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Na stanowisku pracy mogą występować warunki uciążliwe spowodowane wymuszoną pozycją ciała - praca przy monitorze ekranowym w pozycji siedzącej. Praca wymagająca szczególnej koncentracji przy weryfikacji dokumentów przed wprowadzeniem ich do systemu komputerowego i sporządzaniu przelewów w systemie bankowości elektronicznej. Nie występują warunki szkodliwe lub niebezpieczne.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
W trakcie pracy biurowej pracownik obsługuje komputer wraz z urządzeniami peryferyjnymi takimi jak drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka, telefon. Budynek wyposażony jest w windę wewnętrzną. Pomieszczenia biurowe nie w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • naliczanie, w oparciu o aktualne przepisy prawa pracy, zawarte umowy o pracę i rozkazy personalne miesięcznych wynagrodzeń i zasiłków chorobowych dla pracowników Policji oraz uposażeń funkcjonariuszy,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń/uposażeń pracowników Policji i funkcjonariuszy oraz kart zasiłkowych w sposób czytelny i przejrzysty,
 • dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych i zasiłków z wykorzystaniem programu PŁATNIK,
 • naliczanie oraz sporządzanie list dodatkowych należności w postaci nagród rocznych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych, odpraw pośmiertnych itd. dla pracowników Policji i funkcjonariuszy,
 • przygotowywanie przelewów bankowych dotyczących wynagrodzeń i uposażeń, zajęć sądowych, administracyjnych i innych z wykorzystaniem programu NBE NBP,
 • wydawanie zaświadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy,
 • sporządzanie rocznej informacji PIT o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • przeprowadzanie bieżących analiz i sporządzanie sprawozdań na potrzeby kierownictwa Wydziału oraz jednostki nadrzędnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 • znajomość i interpretacja przepisów ustawy o finansach publicznych, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów prawa podatkowego,
 • znajomość obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne: 3 m-ce doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych (rodzaj i długość)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pracownikom oferujemy:
- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 2 977,77 zł brutto (tj. mnożnik około 1,5 ),
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20 % wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- ,,trzynaste" wynagrodzenie,
- bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach kulturalnych),
- dopłatę do kart sportowych, parking dla rowerów, możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych,
- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
- możliwość korzystania z Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej,
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
- miłą atmosferę pracy.
W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 55 407. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” http://malopolska.policja.gov.pl/sites/default/files/users/user759/aktualne_ogloszenia/wzory_oswiadczen_dot._naboru_do_korpusu_sluzby_cywilnej.docx O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KWP w Krakowie. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 615-40-68.

Starszy referent

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna