Starszy referent
Rzeszów
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw ewidencji wojskowej
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

Stanowisko pracy mieści się na drugim piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych mających problemy z poruszaniam się (schody , brak windy). Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie w pozycji siedzącej, przy sztucznym oświetleniu. Kontakt z klientem zewnętrznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i aktualizacja dokumentów ewidencji wojskowej żołnierzy rezerwy, podlegających i niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej
 • sporządzanie wniosków o mianowanie żołnierzy rezerwy i osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej na wyższe stopnie wojskowe
 • sporządzanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej
 • kierowanie żołnierzy rezerwy do wojskowej komisji lekarskiej oraz opracowywanie decyzji w tych sprawach
 • przyjmowanie i przekazywanie ewidencji wojskowej z/do innych WKU
 • prowadzenie ewidencji oraz przechowywanie kart i tabliczek tożsamości w zakresie żołnierzy rezerwy
 • wydawanie książeczek wojskowych
 • prowadzenie druków ścisłego zarachowania
 • sporządzanie wniosków o medale resortowe
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania innych organów administracji publicznej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Biegła znajomość obsługi komputera pakiet Ms office
 • Możliwość nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego do WKU w Rzeszowie
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego W obszarze Terenowych Organów Administracji Wojskowej, na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe administracyjne, prawo, informatyka
 • Znajomość rozporządzenia MON w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej
 • Znajomość Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci muszą spełnić wszystkie "wymagania niezbędne" jak również złożyć wszystkie "dokumenty i oświadczenia niezbędne". Wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym, czytelnym podpisem. Prosimy przesyłać tylko kopie dokumentów. Oferty otrzymane po terminie jak również oferty niespełniające wymogów formalnych i niezbędnych nie będą rozpatrywane.
W trakcie naboru zostaną zastosowane następujące metody i techniki: sprawdzenie ofert, test wiedzy, zadanie praktyczne z obsługi komputera, rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie naboru. Po zakończeniu procesu naboru dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
Przewidywany termin zatrudnienia 01-12-2019 r., wynagrodzenie zasadnicze ok. 2,790,00 zł. brutto. Adres strony urzędu: www.rzeszow.wku.wp.mil.pl. Informacja telefoniczna 261-156-110.

Starszy referent

Rzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna