Starszy referent
Mińsk Mazowiecki
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
w Wydziale Rekrutacji

Warunki pracy

- praca umysłowa, wykonywana w pozycji siedzącej;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie;
- obsługa klientów urzędu;
- czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej;
- budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • załatwianie spraw związanych z rekrutacją absolwentów szkół średnich i wyższych do służby kandydackiej w szkołach wojskowych i ośrodkach szkolenia;
 • zakładanie ewidencji wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • zakładanie i aktualizacja ewidencji żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy;
 • wydawanie książeczek wojskowych osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej;
 • planowanie i udział w przedsięwzięciach prowadzonych w ramach działań promujących różne formy czynnej służby wojskowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz rozporządzeń w sprawie powoływania i warunków pełnienia czynnej służby wojskowej i zawodowej służby wojskowej
 • obowiązkowość
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji niezespolonej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • obsługa komputera - znajomość pakietów biurowych
 • uprawnienia do prowadzenia samochodu osobowego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • wymagane potwierdzenie posiadania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Więcej informacji pod nr tel. 261 353 403
Osoby spełniające wymagania formalne powiadomione zostaną o kolejnym etapie naboru telefonicznie.
Etapy:
1. test wiedzy
2. rozmowa kwalifikacyjna
3. sprawdzenie praktycznego posługiwania się komputerem

Starszy referent

Mińsk Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna