Starszy referent
Świnoujście
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw kancelaryjnych
Placówka Straży Granicznej w Świnoujściu

Warunki pracy

praca na I piętrze, budynek piętrowy nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, brak windy, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, siedząca, wymagająca wysiłku umysłowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności zapewniających prawidłowy obieg dokumentów służbowych w Placówce.
 • Przygotowywanie dokumentów przeznaczonych do archiwizacji.
 • Rozliczanie wykonawców z pobranych dokumentów oraz rozliczenie w niszczeniu dokumentacji niejawnej.
 • Znajomość zasad obiegu otrzymywanych i wysyłanych dokumentów służbowych za pośrednictwem technicznych środków łączności.
 • Ochrona dokumentów przed nieuprawnionym ujawnieniem.
 • Udzielanie informacji wykonawcom o sposobie prowadzenia urządzeń ewidencyjnych i sposobu przekazania dokumentów.
 • Zastępowanie i wypełnianie obowiązków inspektora – kierownika kancelarii ogólnej podczas jego nieobecności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania kancelarii ogólnej
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,351 – tj. 2589,79 zł. + dodatek za wysługę lat

Starszy referent

Świnoujście

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna