Starszy referent
Białystok
Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw kancelaryjnych
Kancelarii Jawnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa;
- praca w systemie jednozmianowym 8 godz.;
- obsługa interesanta zewnętrznego;
- praca w pomieszczeniach biurowych przy oświetleniu naturalnym i sztucznym;
- praca na wysokości do 3 m;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie;
- w budynku brak pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- praca na I piętrze budynku bez windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie oraz ewidencjonowanie pism wchodzących i wychodzących do/z Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej;
 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji Komendantowi Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej;
 • przekazywanie zadekretowanej korespondencji właściwym adresatom;
 • rozliczenie wykonawców z posiadanych dokumentów;
 • przygotowanie dokumentacji będącej na stanie kancelarii jawnej do archiwizacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi kancelaryjnej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • List motywacyjny lub podanie (opatrzone datą i własnoręcznym podpisem)
 • Życiorys lub CV
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, o ile kandydat / kandydatka je posiada.
 • Kopie świadectw pracy, o ile kandydat / kandydatka je posiada.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie przeszkolenia w zakresie obsługi kancelaryjnej o ile kandydat / kandydatka je posiada.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. gen. Józefa Bema 100
  15 - 370 Białystok
  z dopiskiem "oferta pracy - starszy referent - kancelaria jawna, WOI,
  nr ogłoszenia 59148"http://podlaski.strazgraniczna.pl/download/15/161862/Zalaczniknr9oswiadczenia-stanowiskakorpususluzbycywilnej.pdf

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi 2 601,29 zł brutto + dodatek stażowy. Uwaga: projekt ustawy budżetowej na rok 2020 zakłada zwiększenie kwoty bazowej o 6% od dnia 1 stycznia 2020 r. - w przypadku przyjęcia ustawy budżetowej oznacza to wzrost wynagrodzenia zasadniczego.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (OPATRZONYCH DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATA / KANDYDATKI) dokumentów lub oświadczeń.
Kandydaci / kandydatki, których oferty spełnią wymagania określone w ogłoszeniu będą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informowani o terminie oraz przyjętych sposobach przeprowadzenia selekcji (np. sprawdzian wiedzy, zadanie praktyczne, rozmowa kwalifikacyjna).
Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje w zakresie naboru można uzyskać pod nr tel. 85 714 52 07.
Procedura naboru do pracy w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 9) dostępne są na stronie internetowej www.podlaski.strazgraniczna.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna