Starszy referent
Tczew
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw technicznych
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. technicznych

Warunki pracy

- praca w systemie codziennym od pon. do pt. w godz. 7:30 – 15:30, z możliwością wystąpienia konieczności pracy w godzinach nadliczbowych, w tym porze nocnej m.in. w przypadku wystąpienia działań ratowniczo – gaśniczych, podczas których pracownik obowiązany jest do zapewnienia zabezpieczania logistycznego na terenie akcji,
- praca administracyjno – biurowa oraz praca w terenie związana z prowadzeniem współpracy
z oferentami, kontrahentami w celu realizacji zadań dotyczących zakupów, zleceń wykonania usługi itp.,
- realizowanie przypisanego zakresu czynności wymaga konieczności prowadzenia pojazdów służbowych,
- z uwagi na wykonywanie zadań z zakresu zaopatrzenia, praca może wiązać się z koniecznością podnoszenia, przenoszenia rzeczy o wadze maksymalnej nie przekraczającej dozwolonych norm bhp,
- praca wymaga pełnej gotowości i dyspozycyjności,
- wykonywanie obowiązków służbowych wiąże się ze stosunkowo częstym działaniem pod presją czasu w warunkach napięcia nerwowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - prowadzenie gospodarki magazynowej Komendy,
 • - prowadzenie spraw związanych z gospodarką transportową i materiałową, w tym zlecanie czynności związanych z niezbędnymi okresowymi przeglądami technicznymi pojazdów, sprzętu silnikowego i specjalistycznego oraz elementów wyposażenia i wyekwipowania osobistego funkcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • - udział w realizacji zakupów części zamiennych, paliw, materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Komendy,
 • - prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych pozostających w związku z zakresem działań Komendy,
 • - prowadzenie spraw związanych z dozorem technicznym urządzeń i sprzętu na pojazdach,
 • - prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem dotacji KSRG dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjno-biurowym lub odbyty staż na stanowisku administracyjno-biurowym łącznie,
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • - znajomość specyfiki służby i pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
 • - znajomość obsługi komputera w zakresie Word, Excel, poczta elektroniczna
 • - doświadczenie zawodowe na stanowiskach o podobnym zakresie czynności i obowiązków,
 • - prawo jazdy kategorii C,
 • - samodzielność, - inicjatywa, - zdolność uczenia się, - umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • - oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, - kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, - kopie dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne ( w tym prawo jazdy)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie
  ul. Lecha 11, 83-110 Tczew (sekretariat)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej KP PSP w Tczewie - www.straz.tczew.pl w aktualnościach.

Starszy referent

Tczew

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna