Starszy referent
Grodzisk Wielkopolski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw administracyjno-kadrowych
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
- praca w siedzibie urzędu
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- obsługa urządzeń biurowych,
- praca w zespole,
- wyjazdy służbowe ( szkolenia)
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku brak windy - konieczność poruszania się po budynku, podjazdu i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżąca obsługa sekretariatu Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji, kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych Inspektoratu,
 • prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem , trwaniem i ustaniem stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników
 • koordynacja sporządzania ocen okresowych pracowników
 • prowadzenie ewidencji delegacji
 • prowadzenie rejestru faktur i rachunków przychodzących, sprawdzanie ich pod wzgledem formalnym i rachunkowym
 • sporządzanie miesięcznych raportów finansowych dochodów
 • wystawianie opłat dla podmiotów nadzorowanych za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną
 • prowadzenie kasy jednostki, właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki, terminowe odprowadzanie jej do banku
 • sprawdzanie pod wzgledem formalnym i rachunkowym dokumentacji przedstawionej przez osoby wyznaczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • praca z zestawieniami w programie Excel oraz obsługa programów specjalistycznych
 • przygotowywanie pism wychodzących z Inspektoratu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych (dobra znajomość pakietu MS Office i poczty elektronicznej)
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • skuteczna komunikacja
 • pozytywne podejście do klienta
 • rzetelność i terminowość
 • samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Wymogi formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data dostarczenia dokumentów do urzędu), zawierają komplet dokumentów, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia oraz spełniają wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu.

W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim oraz siedzibie urzędu – na tablicy ogłoszeń.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 44 21 078
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Starszy referent

Grodzisk Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna