Starszy referent
Ostrołęka
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ostrołęce poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu, jak również wyjazdy poza urząd;
- praca administracyjno-biurowa w pozycji siedzącej na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
- bezpośredni kontakt z interesantami;
- brak wind i podjazdów;
- toalety niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- stanowisko pracy na piętrze;
- naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej w formie elektronicznej (system SPIRALA-ZINT) oraz jej bieżąca aktualizacja;
 • wystawianie zaświadczeń potwierdzających odbycie służby wojskowej oraz innych zaświadczeń dla żołnierzy rezerwy;
 • sporządzanie bilansu stanu zasobów żołnierzy rezerwy wykorzystywanych na potrzeby obronne;
 • prowadzenie korespondencji z instytucjami i urzędami oraz osobami cywilnymi w sprawach dotyczących służby wojskowej;
 • przyjmowanie ewidencji elektronicznej osób bez odbycia służby wojskowej (po kwalifikacji wojskowej) oraz żołnierzy przeniesionych do rezerwy na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • wystawianie książeczek wojskowych;
 • przygotowywanie danych do sprawozdań i analiz;
 • przekazywanie do archiwum WKU indywidualnych zbiorów ewidencyjnych osób skreślonych z ewidencji wojskowej;
 • prowadzenie ewidencji i przechowywanie znaków tożsamości oraz współdziałanie z Biurem Ewidencji Osobowej WP w tym zakresie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Samodzielność, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole, bardzo dobra znajomość komputera i pakietu MS Office, dobra znajomość ustaw: a) o powszechnym obowiązku obrony RP b) kodeksu postępowania administracyjnego c) o ochronie informacji niejawnych d) o ochronie danych osobowych;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE" lub wyrażenie zgody na objęcie procedurą dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "POUFNE". o kierunku administracja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe o kierunku administracja
 • doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku z bezpośrednim kontaktem z interesantami (klientami)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Przewidywany termin zatrudnienia - czerwiec/lipiec 2019 r., umowa na czas określony 12 miesięcy.
Kandydaci/kandydatki spełniające wymagania zostaną poinformowani/e telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego. Wynik naboru zostanie opublikowany na stronie BIP WKU w Ostrołęce oraz Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Starszy referent

Ostrołęka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna