Starszy referent
Pisz
Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw administracyjno - gospodarczych
Zespół do spraw Administracyjno - Gospodarczych

Warunki pracy

praca administarcyjno-biurowa w siedzibie KPP Pisz,obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy 8 godzin, w budynku nie ma wind oraz podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • naliczanie dopłat do wypoczynku i równoważników za przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy, prowadzenie związanych z tyn rejestrów oraz kart wypłat należności,
 • dokumentowanie i rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie przejazdów funkcjonariuszy w trakcie urlopów szkolnych,
 • prowadzenie postępowań szkodowych związanych z powstałymi szkodami w mieniu KWP w Olsztynie a użytkowanym przez KPP w Piszu, tj. sporządzanie protokołów szkód w mieniu jednostki, sprawowanie nadzoru nad tymi postępowaniami, prowadzenie dokumentacji postępowań z zachowaniem ustawowych terminów, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 • prowadzenie gospodarki mieszkaniowej,
 • wystawianie zaświadczeń o uzyskiwanych wynagrodzeniach dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 • prowadzenie dokumentacji i sporządzanie list wypłat: dojazdów do pracy uprawnionych funkcjonariuszy, równoważników w zamian za wyżywienie, ryczałtów pieniężnych na wyżywienie psów służbowych, ekwiwalentów za pranie i odzież,
 • prowadzenie dokumentacji oraz operacji finansowych związanych z pobytem osób zatrzymanych w PDOZ zgodnie z zasadami określonymi w decyzjach Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie i Komendanta Powiatowego Policji w Piszu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego staż pracy w urzędach administracji publicznej
 • znajomość przepisów budżetowych, ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych obowiązujących na zajmowanym stanowisku
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa oznaczonego klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1167 - zpóźniejszymi zmianami)
 • komunikatywność, samodzielność, terminowość, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • dobra znajomość pracy kancelaryjno - biurowej,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • motywacja do pracy i rzetelność,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub w przypadku jego braku oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Piszu
  12-200 Pisz
  ul. Armii Krajowej 1

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6 %.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oświadczenia muszą być oznaczone datą i podpisane własnoręcznie. Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej BIP KPP Pisz http://bip.pisz.kpp.policja.gov.pl
Złożone oferty nie będą zwracane.
Po upływie terminu wyznaczonego w ogłoszeniu brak jest możliwości uzupełnienia złożonej aplikacji o dodatkowe dokumenty.
Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą etap analizy formalnej i merytorycznej (w zakresie wymogów pożądanych) zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji.
Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPP Pisz postępowania sprawdzającego zakończonego wynikiem pozytywnym lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa ważnym w Policji wydanym przez uprawniony podmiot.
Techniki i metody naboru:
1) weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
2) test wiedzy teoretycznej,
3) sprawdzian praktyczny,
4) rozmowa kwalifikacyjna.
Proponowane wynagrodzenie brutto : ok. 2600 złotych + dodatek za wysługę.
Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje : tel. 87 - 4254 225

Starszy referent

Pisz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna