Starszy referent
Bartoszyce
Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw do spraw obsługi materiałowo – technicznej zaopatrzenia logistycznego
w Zespole do spraw Administracyjno - Gospodarczych

Warunki pracy

Narzędzia i materiały pracy – komputer, praca przy monitorze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy. Budynek posiada 3 kondygnacje w tym bariery architektoniczne (schody, brak wind). Praca przy sztucznym i naturalnym oświetleniu. Wyjazdy służbowe, praca poza siedzibą urzędu. Częściowo praca, przy której występuje wysiłek fizyczny.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planuje i organizuje zapotrzebowanie KPP w środki materiałowo- techniczne oraz prowadzi gospodarkę magazynową,
 • prowadzi gospodarkę transportową w zakresie serwisowania, napraw i eksploatacji pojazdów (prowadzenie wymaganej dokumentacji w przedmiotowym zakresie),
 • odpowiada za terminowe badania, naprawy i wzorcowanie oraz legalizację urządzeń kontrolno – pomiarowych,
 • prowadzi gospodarkę magazynową mandatów karnych,
 • obsługuje urządzenia awaryjnego zasilania energią elektryczną KPP,
 • w sezonie grzewczym organizuje i nadzoruje pracę palacza c.o.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe wyższe techniczne
 • prawo jazdy kat. B, C, D, E
 • uprawnienia SEP 1kw
 • ogólna znajomość prawa administracyjnego dot. wydawania decyzji adminstracyjnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • zaświadczenie o uprawnieniach

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty bez wymaganych dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby dopuszczone do kolejnego etapu postępowania zostaną powiadomione telefonicznie (należy podać numer telefonu).
Techniki naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto – 2626,97 oraz dodatek z tytułu wysługi lat według stażu zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 7628225

Starszy referent

Bartoszyce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna