Starszy referent
Zielona Góra
Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw Stanowisko do obsługi Recepcji
WYDZIAŁ SZTAB POLICJI

Warunki pracy

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca ma głownie charakter biurowy,
- pracy przy komputerze więcej niż cztery godziny dziennie,
- reprezentacja urzędu,
- czas pracy zgodny z ustawą.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
• pomieszczenie biurowe na parterze budynku,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowane oraz kierowanie ruchem osobowym na terenie KMP Zielona Góra celem uniemożliwienia osobom nieuprawnionym próby wejścia i przebywania w obiekcie KMP.
 • Informowanie dyżurnego KMP o osobach zgłaszających zdarzenia kryminalne lub wykroczenia w celu skierowania tych osób do dyżurującego policjanta.
 • Informowanie funkcjonariuszy policji o przybyciu osób na wezwanie .
 • Obsługa przychodzących połączeń telefonicznych na stanowisku kierowania celem wsparcia Dyżurnego jednostki.
 • Wprowadzanie mandatów karnych do ewidencji komputerowej – Portal Usług Elektronicznych. Przygotowanie zestawienia zbiorczego do systemów mandatów.
 • Przyjmowanie osób dozorowanych. Rejestracja dozorów w KSIP – zakładka środki zapobiegawcze / karne. Przekazanie dozorów do dalszej realizacji na Komisariaty Policji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • wykształcenie: średnie
 • Poświadczenia Bezpieczeństwa i dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenia Bezpieczeństwa i dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji
  Partyzantów 40
  65-332 Zielona Góra
  Zespół Kadr i Szkolenia
  Oferta pracy „

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Miejskiej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Decyduje data stempla pocztowego.
Zakwalifikowane osoby zostaną zaproszone do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej,
List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze pod adresem www.zgora.lubuska.policja.gov.pl
w zakładce BIP KMP Zielona Góra.

Proponowane warunki wynagrodzenia: mnożnik kwoty bazowej w wysokości 1,3521 plus dodatek z tytułu wysługi lat ( 5%-20% wynagrodzenia zasadniczego).

Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert ,test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, (w zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy),

Starszy referent

Zielona Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna