Starszy referent
Goleniów
Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw łączności i informatyki na czas "zastępstwa"
Zespół Łączności i Informatyki

Warunki pracy

- praca wykonywana w warunkach normalnych - biurowych,
- przy monitorze ekranowym powyżej połowy czasu pracy,
- oświetlenia naturalne i sztuczne,
- praca wykonywana na II kondygnacji budynku - brak windy,
- dyspozycyjność - w razie potrzeby praca wykonywana w godzinach popołudniowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych do programów funkcjonujących w policyjnych sieciach informatycznych,
 • sprawdzanie i udostępnianie danych z policyjnych sieci informatycznych,
 • wykonywanie statystyk i analiz w oparciu o dane zawarte w policynych sieciach informatycznych,
 • pełnienie funkcji administratora technicznego lub lokalnego wskazanego systemu informatycznego,
 • prowadzenie elektronicznego rejestru czynności dochodzeniowo-śledczych ERCDŚ.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie bez profilu
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego niewielkie doświadczenie w administracji państwowej
 • biegła umiejętność obsługi komputera i progrmów komputerowych - Pakiet Office
 • znajomość przepisów w zakresie: ustawy o Policji, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • dokładność i rzetelność w wykonywniu pracy,
 • samodzielność, staranność, dyspozycyjność i komunikatywność
 • znajomość przepisów: rozporządzenia MSWiA z dnia 21.07.2016r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję, decyzji KGP Nr 165 z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli "poufne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dowodu osobistego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o kluzuli "Poufne"
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • praca na podobnym stanowisku

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91-46-02-583 Zespół Kadr i Szkolenia,
proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wg mnożnika 1,3130 kwoty bazowej, tj. 2.516,94 zł miesięcznie brutto (w tym dodatek za wysługę lat),
przewidywany termin zatrudnienia miesiąc czerwiec/lipiec 2019 r.
w ofercie pracy należy podać dane kontaktowe - nr telefonu,
Życiorys/CV, list motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata/kandydatki. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata/kandydatki,
Osoby, których oferty będą spełniać wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie o kolejnych etapach selekcji, tj. o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Zatrudnienie osoby wyłonionej w wyniku naboru może nastąpić po wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa.

Starszy referent

Goleniów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna