Starszy referent
Stare Babice
Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego-Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw archiwizacji
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

narzędzia i materiały pracy - komputer

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie składnicy akt Komendy Powiatowej Policji.
 • Przyjmowanie, opracowanie i przechowywanie akt spraw ostatecznie zakończonych.
 • Brakowanie dokumentacji archiwalnej kat "B "i"BE".
 • Prowadzenie ewidencji spisów akt przekazanych do archiwum oraz protokołów brakowania.
 • Porządkowanie akt zgodnie z zasadami archizacji.
 • Opracowywanie rocznych sprawozdań z wykonywanych prac archiwalnych i stanu posiadanego zasobu archiwalnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
  z siedzibą w Starych Babicach
  ul. Warszawska 276
  05-082 Stare Babice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 604 32 71

Starszy referent

Stare Babice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna