Starszy referent
Bielsko-Biała
Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi informatycznej bazy danych
Wydział Ruchu Drogowego KMP

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniu, przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, prze oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - przetwarzanie informacji w policyjnych oraz pozapolicyjnych systemach informatycznych
 • - weryfikacja formalna oraz wprowadzanie do systemu kart Mrd2
 • - rejestracja w systemie telegramów dot. zatrzymanych dokumentóe tj. praw jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów
 • - prowadzenie ewidencji kierowców, weryfikacja i wprowadzanie do systemu
 • - archiwizowanie dokumentów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie informatyczny
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zespół Kadr i Szkolenia
  Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej
  ul. Wapienna 45

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wszelkie informacje dot. nabory można uzyskać pod nr tel. 812 1500.
Wynagrodzenie brutto - około 2.500,-
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje sa rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Nabór i postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w 3 etapach:
1- wstępna weryfikacje pod względem formalnym,
2-test pisemny ze znajomości informatyki, ustawy o służbie cywilnej, i pracy administarcyjno-biurowej,
3-rozmowa kwalifikacyjna z osobami, które zaliczyły test

Starszy referent

Bielsko-Biała

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna