Starszy referent
Wrocław
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw postępowań szkodowych
w Wydziale Wspomagającym Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu

Warunki pracy

Praca będzie wykonywana na II piętrze budynku, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Podczas realizacji obowiązków służbowych istnieje konieczność przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami w budynku KWP i KMP przy ul. Podwale 31-33 oraz w budynku KMP przy ul. Sołtysowiciej 21 we Wrocławiu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie na szczeblu Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu postępowań wyjaśniających w sprawach dotyczących szkód powstałych w mieniu Skarbu Państwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowywanie projektów wniosków dotyczących wydania orzeczeń o odszkodowaniu lub umorzeniu należności z tytułu powstałych szkód.
 • Egzekwowanie bieżących należności od sprawców szkód na rzecz KMP przy współpracy z radcą prawnym.
 • Planowanie oględzin pojazdów służbowych z firmami ubezpieczeniowymi w celu uzyskania zwrotu kosztów naprawy.
 • Opracowywanie sprawozdań, analiz oraz planów w zakresie działania.
 • Współpraca z podmiotami wewnętrznymi, tj. jednostkami organizacyjnymi KMP we Wrocławiu, Wydziałem Finansów oraz Wydziałem Transportu KWP we Wrocławiu, jednostkami organizacyjnymi woj. dolnośląskiego KPP/KMP.
 • Udział w komisjach inwentaryzacyjnych oraz komisjach dotyczących wybrakowania i wycofania z dalszego użytkowania sprzętu i materiałów.
 • Pełnienie obowiązków nieetatowego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w ramach Wydziału Wspomagającego KMP we Wrocławiu w celu przeprowadzania postępowań powypadkowych.
 • Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur za usługi i zakupy wydatków rzeczowych, ufarmianie dokumentów, niezwłoczne przekazywanie do Wydziału Finansów KWP we Wrocławiu oraz prowadzenie pomocniczej ewidencji tych wydatków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansowym
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność szybkiego działania
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • dobra komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansowym oraz w zakresie znajomości przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność szybkiego działania i rozwiązywania problemów
 • umiejętność negocjacji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Mile widziane zgłoszenia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub mailowo. Aplikacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy. Przewidywane uposażenie na wyżej wymienionym stanowisku pracy wynosi 2779,56 zł brutto miesięcznie (mnożnik 1,4500) i dodatku za wysługę lat w zależności od stażu pracy od 5% do 20% uposażenia zasadniczego. Zatrudnienie pracownika w ramach zastępstwa przewiduje się do 21.05.2021r.

Starszy referent

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna