Starszy referent
Gorzów Wielkopolski
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi monitoringu i telefonu alarmowego
w Wydziale Sztab Policji

Warunki pracy

- praca biurowa w systemie 3-zmianowym, także w porze nocnej,
- praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na parterze budynku,
- obiekt wyposażony jest w podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz windę,
- praca przy monitorach ekranowych powyżej 4 godzin na dobę,
- praca przy sztucznym oświetleniu,
- na stanowisku nie występują czynniki uciążliwe ani szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych w ramach europejskiego telefonu alarmowego 112 oraz policyjnego 997 oraz dokonywanie zapisu zgłoszenia w komputerowej aplikacji SWD (System Wspomagania Dowodzenia)
 • przekazywanie zgłoszeń do służb dyspozytorów 997, odpowiednich służby ratowniczych lub technicznych zgodnie z charakterem zgłoszenia
 • informowanie dyżurnego KMP w Gorzowie Wlkp. o zaobserwowanych zdarzeniach i nieprawidłowościach w celu umożliwienia dyżurnemu podjęcia natychmiastowej decyzji w związku z zaistniałymi zdarzeniami w szczególności o zaistnieniu wydarzenia nadzwyczajnego (I kat. powiadamiania)
 • prowadzenie obserwacji rejonów zagrożonych, znajdujących się w zasięgu kamer monitoringu wizyjnego miasta Gorzowa Wlkp. w celu zapobieżenia, wykrycia ewentualnych zdarzeń posiadających znamiona przestępstwa lub wykroczenia
 • dokonywanie oceny zaobserwowanych sytuacji i informowanie o nich dyżurnego KMP w Gorzowie Wlkp. bądź dyspozytorów pogotowia 997
 • odtwarzanie, wykonywanie wydruków oraz nagrań na nośniki elektroniczne zarejestrowanych zdarzeń
 • wypełnianie protokołów pracy operatora monitoringu, uzupełnianie tabel wyników, dokonywanie wpisów w rejestrach odtwarzanego materiału oraz wykonywanie nagrań na stanowisku archiwizacji
 • dokonywanie rejestracji legitymowań, kontroli pojazdów, dokumentów i rzeczy poprzez sprawdzenie danych w bazie KSIP dla policjantów pełniących służbę zewnętrzną, w celu sprawdzenia, czy wskazane wyżej osoby i rzeczy nie są zarejestrowane w systemie KSIP
 • realizowanie zadań zawartych w protokole odpraw i rozliczeń służby monitoringu, w celu zapewnienia bieżącej reakcji Policji na określone zdarzenia
 • zgłaszanie usterek administratorowi systemu monitoringu wizyjnego, w celu niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu wizyjnego i łączności numerów alarmowych 112 i 997

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne"
 • podstawowa znajomość obsługi komputera: system operacyjny Windows, programy: MS Office (Word, Exel)
 • znajomość topografii miasta Gorzowa Wlkp.
 • umiejętność zrozumiałego i jasnego przekazywania informacji dyżurnemu KMP i służbom współpracującym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • znajomość kodeksu wykroczeń,
 • znajomość podstawowych przestępstw z zakresu kodeksu karnego dot. przestępstw p-ko życiu, zdrowiu i mieniu
 • nieposzlakowana opinia
 • niekaralność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczeń PUP o okresach pobierania zasiłków dla bezrobotnych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" lub kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne"
 • "Klauzula informacyjna" zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim
  ul. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122
  66-400 Gorzów Wielkopolski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
UMOWA NA ZASTĘPSTWO zawarta będzie na okres korzystania przez nieobecną pracownicę z uprawnień związanych z macierzyństwem. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne lub przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej, czy ewentualnych testów wiedzy. Brak odpowiedzi równoznaczny jest z nie zakwalifikowaniem kandydatki/kandydata. Do składania ofert zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością. Wynagrodzenie zasadnicze brutto miesięczne wynosi 2305,50zł plus dodatek za wysługę lat od 5-20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od posiadanego stażu pracy + dodatek za pracę w porze nocnej. "Klauzula informacyjna" oraz wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP KMP w Gorzowie Wlkp. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 7382634

Starszy referent

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna