Starszy referent
Kołobrzeg
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
w Placówce SG w Kołobrzegu

Warunki pracy

praca w pomieszczeniu biurowym, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca w pozycji siedzącej, przy monitorze komputera powyżej 4 godzin, wymagająca wysiłku umysłowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współuczestniczy w kompletowaniu dokumentacji oraz korespondencji w celu przekazywania jej dla Komendanta Placówki i Zastępców Komendanta.
 • Uczestniczy i współpracuje w ewidencjonowaniu pism wchodzących i wychodzących Placówki Straży Granicznej w celu prawidłowego obiegu dokumentacji.
 • Obsługuje dokumentację jawną i niejawną Placówki Straży Granicznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli '' ściśle tajne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli '' ściśle tajne”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,351 – tj. 2589.79 + dodatek za wysługę lat

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu uzyskania dodatkowych informacji: 58/5242112

Starszy referent

Kołobrzeg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna