Starszy referent
Człuchów
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw naboru i ewidencji ochotników do służby przygotowawczej posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej
Wydział Rekrutacji

Warunki pracy

Brak warunków szkodliwych i uciążliwych.
Narzędzia pracy: komputer, skaner i inne urządzenia biurowe.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.
pomieszczenia higieniczno - sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na na I pietrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Drzwi odpowiedniej szerokości.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • gromadzenie i przetwarzanie w infomatycznej bazie ewidencyjnej danych ochotników do słuzby przygotowawczej
 • Prowadzenie naboru ochotników do służby przygotowawczej
 • zakładanie ewidencji wosjowej osobom, które nie stawiły się do kwalifikacji oraz udział w przygotowaniach do kwalifikacji wojskowej
 • udział w opracowywaniu obowiązujących sprawozdań, meldunków i zestawien statystycznych
 • kierowanie ochotników do wojskowych komisji lekarskich i poradni psychologicznych
 • udział w prowadzeniu akcji informacyjnej i promocyjnej dotyczącej ochotniczych form służby wojskowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie profil: ogólny
<br>znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada o powszechnym obowiązku obrony RP,
<br>znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
<br>umiejętność obsługi komputera,
<br>
<br>
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie działań, w administracji zespolonej lub niezespolonej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • wykształcenie: średnie technik administracji,
<br>preferowane doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z administracją wojskową

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-03
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
PROSI SIĘ O SKŁADANIE OFERT W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE Z DOPISKIEM "NABÓR NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA W WYDZIALE REKRUTACJI"
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu przez komisję rekrutacyjną do testu sprawdzającego wymagana wiedze i umiejętności.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Oferty odrzucone - nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Planowany termin rozpoczęcia pracy - 10.07.2019 r.
Dodatkowe informacje na temat stanowiska pracy można uzyskać pod nr tel. 261 415 406.


Starszy referent

Człuchów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna