Starszy referent
Wisła
Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw Prezydialnych
Jednoosobowego Stanowiska ds. Prezydialnych Komisariatu Policji w Wiśle

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała - siedząca.
Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze w budynku Komisariatu Policji w Wiśle.
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie obsługi organizacyjnej i kancelaryjno - biurowej Komisariatu Policji w Wiśle
 • Prowadzenie i rejestracja w systemach elektronicznych baz danych, dokumentacji oraz prowadzenie ewidencji pomocniczej
 • Przyjmowanie i wysyłanie przesyłek pocztowych, zwykłych oraz mogących zawierać środki chemiczne lub materiał biologiczny do badań
 • Telefoniczne,osobiste udzielanie informacji stronom oraz uprawnionym instytucjom
 • Sporządzanie spisów archiwalnych i przekazywanie dokumentów do składnicy akt
 • Ewidencjonowanie czasu pracy, absencji pracowników cywilnych i funkcjonariuszy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracji publicznej lub pracy biurowej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność komunikowania się
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • rzetelność
 • terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie administracyjno - biurowym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do wzięcia udziału osoby niepełnosprawne.
Wynagrodzenie za pracę 2423,59 zł brutto plus dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20%) wynagrodzenia zasadniczego.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Nabór i postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w 3 etapach :
- wstępna weryfikacja pod względem formalnym,
- test pisemny ze znajomości ustawy o służbie cywilnej i pracy administracyjno-biurowej oraz posługiwania się edytorem tekstu,
- rozmowa kwalifikacyjna z osobami, które uzyskały odpowiednią ilość punktów.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą sporządzenia i własnoręcznie podpisane.
Dokumenty prosimy składać/przesyłać w zamkniętych kopertach opatrzonych swoim imieniem i nazwiskiem z dopiskiem na kopercie: "nabór na stanowisko starszy referent"
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru jest dołączenie do aplikacji podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Oferty niekompletne, niepodpisane oraz złożone i uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane
Kandydatki/kandydaci spełniające/-y wymagania formalne zostaną zakwalifikowane/-i do dalszego etapu naboru, o czym będą poinformowane/-i e-mailem i/lub telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.

Starszy referent

Wisła

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna