Starszy referent
Nowe Miasto Lubawskie
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
w Wydziale Kryminalnym

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, w siedzibie urzędu na II piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rejestru śledztw i dochodzeń
 • Prowadzenie rejestru czynności sprawdzających
 • Wprowadzanie statystyki policyjnej dotyczącej śledztw i dochodzeń
 • Wprowadzanie danych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji
 • Wprowadzanie danych do Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji
 • Prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Biegła umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość środowiska Windows 7, 10
 • umiejętność interpretacji przepisów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
• zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
• lista kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczona zostanie na stronie BIP KPP w Nowym Mieście Lubawskim;
• metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna;
• wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 2.500 zł + dodatek za wysługę lat;
• dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą ( liczy się data stempla pocztowego)
• dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
• wynik postępowania zostanie umieszczony na stronie BIP KPP w Nowym Mieście Lubawskim;
• zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego zakończonego wynikiem pozytywnym lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa;
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (56) 47 44 225;
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Nowe Miasto Lubawskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna