Starszy referent
Żywiec
Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw sekretarsko-biurowych i kancelaryjnych
w Zespole do spraw Prezydialnych (miejsce pracy KP w Rajczy)

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy-czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała- siedząca.
Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze w budynku Komisariatu Policji w Rajczy, przy ulicy Górskiej 3. Budynek ten nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo: brak windy, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • odręcznie i komputerowo ewidencjonowanie pism oraz innych dokumentów wpływających i wychodzących w odpowiednich dziennikach.Przyjmowanie,rozdzielanie i wysyłnie poczty zwykłej i specjalnej jawnej,kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu a także dekretacji Komendantowi KP w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji w komisariacie.
 • archiwizacja dokumentów wytworzonych przez policjantów Komisariatu Policji i przekazywanie do składnicy akt KPP w Żywcu w celu ich właściwego przechowywania
 • ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów,absencji pracowników i policjantów i przekazywanie do Zespołu Finansów i Zaopatrzenia KPP w Żywcu w celu dostarczenia aktualnych informacji.
 • gromadzenie, aktualizowanie, zpoznawanie z aktami prawnymi resortowymi i pozaresortowymi policjantów i pracowników komisariatu, w celu właściwej realizacji zadań i obowiązków służbowych.
 • obsługa komputera, poczty elektronicznej i systemu faksowo-mailowego w celu uzyskania i przekazania informacji powstałych w toku bieżącej pracy
 • sporządzanie, przepisywanie i powielanie dokumentów na polecenie przełożonych w celu zapewnienia bieżącej realizacji zadań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • umiejętność współpracy
 • samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność komunikowania
 • obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne"

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Żywcu
  Al.Piłsudskiego 52
  34-300 Żywiec
  Dyżurny KPP w Żywcu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzających datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Wynagrodzenie 2250,-zł brutto.
Oferty należy składać/przesyłać z dopiskiem na kopercie: nabór na stanowisko starszy referent. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo (w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne,przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 33 8672 218.

Starszy referent

Żywiec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna