Starszy referent
Katowice
Komenda Miejska Policji w Katowicach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej i sekretarskiej dokumentów jawnych oraz obsługi baz danych
w Zespole Prezydialnym Komisariatu Policji III w Katowicach

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała - siedząca.
Stanowisko pracy usytuowane jest w budynku Komisariatu Policji III w Katowicach przy ulicy Książęcej 20, I piętro. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej do Komisariatu w celu zapewnienie właściwego obiegu dokumentów jawnych,
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji dokumentów i przesyłek wpływających i wychodzących z Komisariatu w celu ich udokumentowania,
 • wprowadzanie danych do policyjnych systemów informatycznych w celu rzetelnego gromadzenia informacji,
 • prowadzenie rejestrów, wykazów i zestawień w celu dostarczania informacji,
 • archiwizowanie i przekazywanie do archiwum dokumentów wytworzonych przez policjantów i pracowników w celu zapewnienia ich właściwego przechowywania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • umiejętność organizacji pracy własnej, rzetelność, dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi komputera
 • poświadczenie bezpieczeństwa lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą o ochronie informacji niejawnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Katowicach
  ul Lompy 19
  40-038 Katowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Wynagrodzenie zasadnicze 2250 zł brutto oraz dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20%) wynagrodzenia zasadniczego.
Dokumenty należny składać/przesyłać z dopiskiem na kopercie: "nabór na stanowisko starszego referenta Komisariatu Policji III w Katowicach".
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty nie podlegaj zwrotowi.
Kandydatki/kandydaci spełniające wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo (w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (032)200 2508.

Starszy referent

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna