Starszy referent

Dodano: 22.01.2020
Starszy referent
Hrubieszów
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Kancelarii Ogólnej Zespołu ds. Obsługi Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie

Warunki pracy

Praca samodzielna, biurowa, przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca szczególnie związana z przestrzeganiem przepisów dot. ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych. Kontakty zewnętrzne z pracownikami poczty specjalnej KPP w Hrubieszowie, Poczty Polskiej. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks. Pomieszczenia kancelarii znajdują się na I piętrze, wejście tylko przez klatkę schodową, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie oraz przekazywanie i wysyłanie dokumentów i materiałów
 • prowadzenie trwałych i pomocniczych urządzeń ewidencyjnych oraz innej dokumentacji związanej z działalnością kancelarii
 • ochrona dokumentów niejawnych przechowywanych w kancelarii, prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i służbowych
 • udostępnianie i wydawanie materiałów osobom i instytucjom oraz rozliczanie wykonawców z pobranych dokumentów
 • porządkowanie dokumentów oraz przygotowywanie akt zakończonych do archiwizacji
 • sprawowanie nadzoru nad formalną stroną wytwarzania i obiegu dokumentów niejawnych
 • ewidencjonowanie zniesienia lub zmian klauzul tajności dokumentów
 • prowadzenie dziennika ewidencji informatycznych nośników danych u rejestru wydanych przedmiotów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych, przepisów dot. ochrony danych osobowych
 • znajomość obsługi komputera oraz pakietów biurowych
 • umiejętność wnikliwego analizowania dokumentów i materiałów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w kancelarii tajnej lub na podobnym stanowisku
 • wykształcenie: brak
 • przeszkolenie z obsługi urządzeń biurowych
 • przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych i obiegu dokumentów
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • posiadanie prawa jazdy kat. b
 • upoważnienie do wykonywania czynności kancelaryjnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • kopie dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogu dodatkowego w zakresie posiadania upoważnienia na wykonywanie czynności kancelaryjnych
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogu dodatkowego w zakresie odbytego szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych i obiegu dokumentów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Nadbużański Oddział Straży Granicznej
  ul. Trubakowska 2
  22-100 Chełm

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Planowana data zatrudnienia: marzec 2020 r.
Proponowane wynagrodzenie brutto: 2600 zł + dodatek stażowy.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.
W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Wzór oświadczeń znajduje się na stronie internetowej www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl w zakładce Praca – Pracownicy cywilni –oświadczenia.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie/mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (82) 568-53-36.
Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (fakultatywnie),
• rozmowa kwalifikacyjna.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.