Starszy referent
Koszalin
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koszalinie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw administrowania zasobami osobowymi na potrzeby uzupełnień mobilizacyjnych Sił Zbrojnych RP
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

- praca przy monitorze komputerowym przez min. 4 godz. dziennie,
- stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
- oświetlenie sztuczne i naturalne,
- bezpośredni kontakt z interesantami (klientami) urzędu,
- brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i niedosłyszącym,
- toalety niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej
 • wykonywanie przedsięwzięć związanych z kierowaniem żołnierzy rezerwy do wojskowej komisji lekarskiej
 • przyjmowanie, zakładanie oraz aktualizacja ewidencji wojskowej
 • sporządzanie sprawozdań i zestawień ze stanu zasobów rezerw osobowych
 • przygotowywanie zaświadczeń dotyczących przebiegu służby żołnierzy rezerwy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
 • prowadzenie ewidencji wydanych książeczek wojskowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "TAJNE" lub wyrażenie zgody na objęcie procedurą dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "TAJNE"
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w terenowych organach administracji wojskowej lub w jednostkach wojskowych
 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja lub inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie administracji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli TAJNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie procedurą dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze - 2994,84 brutto (wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat).
Dodatek za długoletnią pracę w służbie cywilnej - do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Przewidywany termin zatrudnienia - czerwiec 2019 r., umowa na czas określony 12 miesięcy.
Ogłoszenie o naborze widoczne będzie na stronie internetowej urzędu: www.wkukoszalin.wp.mil.pl
Kandydaci/kandydatki spełniające wymagania zostaną poinformowani/e telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego. Wynik naboru zostanie opublikowany na stronie BIP WKU w Koszalinie oraz Biuletynie Informacji Publicznej KPRM. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Starszy referent

Koszalin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna