Starszy referent
Gdynia
Komenda Miejska Policji w Gdyni

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Zespołu Organizacji Służby w Wydziale Ruchu Drogowego w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu. Praca biurowa przy komputerze, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca wymaga przemieszczania się w budynku. Budynek wyposażony w windę.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestracja zdarzeń drogowych w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji w ruchu drogowym;
 • sporządzanie analiz z wykorzystaniem bazy danych w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji w ruchu drogowym;
 • udzielanie informacji w sprawach dotyczących zdarzeń drogowych dla firm ubezpieczeniowych i obywateli;
 • przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń w sprawach dotyczących zdarzeń drogowych dla firm ubezpieczeniowych i obywateli.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność pracy na komputerze.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o braku toczących się przeciwko kandydatowi postepowań karnych i karnoskarbowych;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie zasadnicze 2583,27 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat. W ofercie należy podać stanowisko i komórkę (wydział) jakiego oferta dotyczy. Na oferty rozpatrzone negatywnie i przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą udzielane odpowiedzi. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do rozmowy zostaną powiadomieni o jej terminie. Uczestnikom rozmowy zostanie przekazana telefonicznie informacja o zwycięzcy konkursu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 0-58 66-21-314

Starszy referent

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna