Starszy referent
Kluczbork
Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku

Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw w Zespole Prezydialnym i Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Kluczborku
Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku

Warunki pracy

narzędzia i materiały pracy – komputer, telefon,
praca na I piętrze budynku (budynek nie posiada windy),
brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych
praca biurowa w siedzibie urzędu, w systemie jednozmianowym, od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godziny 15:30,
praca przy monitorze poniżej połowy dziennego czasu pracy,
naturalne i sztuczne oświetlenie ,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjna wskazanej komórki organizacyjnej - kancelarii ogólnej,
 • rejestrowanie dokumentów wpływających i przekazywanie ich zgodnie z dekretacją Kierownictwa,
 • dbanie o terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami obieg korespondencji – terminowe przekazywanie dokumentów zgodnie z dekretacją Kierownictwa oraz terminowe wysyłanie korespondencji faksem, mailem, pocztą resortową, za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • prowadzenie aktów prawnych w jednostce,
 • wydawanie korespondencji pozapolicyjnym organom i instytucjom,
 • doręczanie przesyłek służbowych do instytucji, urzędów, firm oraz osób fizycznych,
 • obsługa interesantów,
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • przygotowanie dokumentów do archiwizacji i przekazywanie do składnicy akt.
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • odpowiedzialność,
 • samodzielność ,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie na podobnym stanowisku lub w pracy biurowej,
 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dostęp do informacji niejawnych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Katowicka 14
  46-202 Kluczbork

  z dopiskiem: postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko starszy referent Zespołu ds. Prezydialnym i Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Kluczborku „Nie otwierać w sekretariacie”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zatrudnienie pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa.

Proponowany mnożnik wynagrodzenia – 1,3690,-

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie (decyduje data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 417-03-18

Starszy referent

Kluczbork

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna