Starszy referent
Katowice
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw ewidencji kierowców
w Wydziale Ruchu Drogowego

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca.
Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, niszczarkę, urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.
Praca związana z permanentną obsługą klienta zewnętrznego.
Stanowisko pracy w Wydziale Ruchu Drogowego usytuowane jest na III piętrze w bloku B w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Pomieszczenie stanowiska pracy niedostosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami. W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej).
Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie prawidłowości i terminowości rejestracji danych kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w KSIP przez funkcjonariuszy jednostek terenowych Policji i udzielanie im wskazówek, w celu zapewnienia poprawności i rzetelności baz danych
 • analizowanie wpisów w bazie danych dotyczących kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego i przygotowywanie wniosków o skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badanie psychologiczne lub o cofnięcie uprawnień, w celu wszczęcia postępowania administracyjnego przez właściwy organ
 • opracowywanie na podstawie wpisów w ewidencji informacji dla uprawnionych organów, w celu umożliwienia ich wykorzystania zgodnie z przepisami prawa
 • rejestrowanie w bazie danych informacji innych organów o prawomocnych rozstrzygnięciach w postępowaniach karnych, administracyjnych lub o udziale w szkoleniach, w celu ustalenia właściwego statusu kierowców
 • realizowanie wniosków uprawnionych organów Policji o modyfikacje wpisów w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, w celu zapewnienia poprawności i rzetelności bazy danych
 • przyjmowanie petenta zewnętrznego w recepcji, w celu udzielenia ustnej informacji o rodzaju rejestracji i liczbie punktów figurujących w ewidencji lub wydania zaświadczenia
 • samodzielne przygotowywanie dokumentów wydziału do archiwizacji, sporządzanie dokumentacji z tym związanej (spisy akt przekazanych) w celu zapewnienia właściwego przechowywania i zabezpieczenia spraw ostatecznie zakończonych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • umiejętność obsługi prostych programów komputerowych i edytora tekstu
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • rzetelność
 • dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji państwowej przy tworzeniu lub wykorzystaniu zbiorów danych osobowych
 • wykształcenie: średnie o kierunku administracyjnym
 • znajomość przepisów prawa karnego i administracyjnego kształtujących sytuację prawną kierowcy
 • znajomość obowiązków rejestracyjnych organów i procedur rejestracji w ewidencji kierowców
 • umiejętność korzystania z dostępnych w Policji baz danych (KSIP, CEK, CEP, CEL, PESEL)
 • przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.)
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2 632,53 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty należy składać / przesyłać z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko starszego referenta w Wydziale Ruchu Drogowego jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej → Plik w formacie pdf do wydrukowania).
Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(32) 200 17 06 lub (32) 200 17 42.

Starszy referent

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna