Starszy referent
Olkusz
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi archiwizacyjnej i kancelaryjnej
Wydziale Kryminalnym

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, w wymuszonej pozycji ciała - pozycja siedząca. Nie występują szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.
Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.
Pomieszczenie biurowe usytuowane na poziomie + 3 budynku Komendy.
Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kompletowanie, przygotowywanie dokumentacji ostatecznie załatwionej, sprawdzanie zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym w celu zgodnego z prawem postępowania z materiałami archiwalnymi i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Wydziału Kryminalnego.
 • Sporządzanie protokołów brakowania i spisów akt przekazanych do Składnicy akt oraz odnotowywanie faktu archiwizacji w stosownych rejestrach i spisach spraw w celu zgodnego z prawem postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Policji, w tym aktualizacji ewidencji spraw pozostających w dalszej realizacji.
 • Prowadzenie rejestracji czasu pracy policjantów Wydziału Kryminalnego poprzez wprowadzanie do bazy SWOP informacji o czasie służby, godzinach nadliczbowych i urlopach policjantów w celu bieżącej aktualizacji danych w systemie.
 • Prowadzenie Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych oraz Elektronicznego Rejestru Postępowań Sprawdzających, przesyłanie korespondencji dotyczącej prowadzonych postępowań, odnotowywanie sposobu załatwienia spraw w celu zapewnienia właściwej ewidencji i prawidłowego przepływu dokumentacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, korzystania z internetu, w tym obsługi poczty elektronicznej oraz aplikacji komputerowych.
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 • Umiejętność współpracy.
 • Komunikatywność.
 • Znajomość przepisów: ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych, zasad wykonywania czynności kancelaryjnych w KWP w Krakowie i jednostkach podległych oraz przepisów dotyczących metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: brak
 • Przeszkolenie w zakresie obsługi kancelaryjnej i archiwizacyjnej.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność obsługi klienta.
 • Budowanie pozytywnych relacji.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Obowiązkowość.
 • Sumienność i dokładność.
 • Dążenie do rozwoju zawodowego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie obsługi kancelaryjnej i archiwizacyjnej.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Aplikacje należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem "Starszy referent Wydziału Kryminalnego". W przypadku dostarczenia aplikacji za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe o terminowości wpływu oferty do jednostki decyduje data stempla pocztowego . Oferty otrzymane po terminie lub przesłane na adres e-mail nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione drogą elektroniczną (prosimy o podanie adresów e-mail).
Nabór będzie się składał z 2 etapów - testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatkami/ kandydatami, które/ którzy uzyskają największą ilość punktów w teście wiedzy.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. Dokumenty wytworzone przez kandydatkę/ kandydata powinny zostać opatrzone datą i czytelnym podpisem. Prosimy zwrócić uwagę, aby oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczyło naboru organizowanego w KPP w Olkuszu.
Do składania aplikacji zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną
cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 1.300 ,- zł + dodatek z tytułu posiadanej wysługi lat pracy (od 5 % do 20%).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 6478 215, 32 6478216.

Starszy referent

Olkusz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna