Starszy referent
Poznań
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Sekcja Uzupełnień

Warunki pracy

praca przy komputerze powyżej 4 godzin, wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zapotrzebowań na uzupełnienie potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych
 • Współpraca z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych
 • Realizacja zadań związanych powoływaniem żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe
 • Opracowywanie projektów decyzji administracyjnych
 • Prowadzenie bazy danych żołnierzy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne
 • Kontrola stawiennictwa żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe
 • Sporządzanie meldunków, sprawozdań i bilansów w zakresie swojej działalności
 • Aktualizacja danych osobowych osób wprowadzonych do systemu informatycznego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Umiejętność posługiwania się pakietem MS Ofice
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • samodzielność, dyspozycyjność, kreatywność
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Łatwość komunikacji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej określonej w ustawie o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
  ul. Rolna 51/53
  61-716 Poznań

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Osoba kontaktowa w sprawie naboru:
Piotr SUTRYK
tel. 261573469
Nabór prowadzony będzie w 3 etapach
Etap I - sprawdzenie aplikacji pod względem formalnym
Osoby których aplikacje spełniły wymagania formalne zostaną powiadomione mailowo lub telefonicznie o terminie II etapu
Etap II - sprawdzian wiedzy z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz sprawdzenie praktycznych umiejętności pracy z pakietem MS Ofice
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna z 3-5 osobami z najlepszymi wynikami ze sprawdzianów wiedzy
Planowany termin rozpoczęcia pracy 18.03.2019 r.
Przewidywane wynagrodzenie na stanowisku: 2595,00 zł. brutto + dodatek za wysługę lat 5% po 5 latach stażu pracy, do 20% w zależności od stażu pracy

Starszy referent

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna