Starszy referent
Piła
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw Narodowych Sił Rezerwowych
Wydział Rekrutacji

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym
powyżej 4 godzin dziennie
- obsługa interesantów
- naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach
- brak windy w budynku (2-piętrowm)
- brak podjazdów wewnątrz i na zewnątrz budynków
- możliwość wyjazdów służbowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja całokształtu zadań związanych z prowadzeniem naboru do Narodowych Sił Rezerwowych
 • czynny udział w przygotowywaniu i realizacji akcji promocyjnych
 • utrzymywanie współpracy z jw. w celu pozyskiwania informacji o wolnych stanowiskah przeznaczonych do uzupełnienia żołnierzami NSR
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja teczek akt sprawy żołnierzy NSR
 • prowadzenie wykazów żołnierzy rezerwy, posiadających nadane przydziały kryzysowe, którym upływa termin kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR oraz informowanie o możliwościach przedłużenia kontraktu
 • sporządzanie skierowań na badania lekarskie do pracowni psychologicznej i Wojskowej Komisji Lekarskiej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość obsługi komputera
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji wojskowej
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "POUFNE"
 • umiejętnośc obsługi programu komputerowego "SPIRALA-ZINT"
 • znajomośc przepisów regulujących prowadzenie ewidencji wojskowej
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświdczenia bezpieczeństwa

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych i otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane;
2. kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowania do kolejnego etapu
naboru – testu sprawdzającego wiedzę;
3. o terminie testu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem;
4. kandydaci (max 5), którzy uzyskali najlepszy wynik z testu wiedzy zostaną powiadomieni o
terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
5. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane;
6. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
7. nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
i bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, przekonania polityczne, przynależność
związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie
chronioną.

Starszy referent

Piła

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna