Starszy referent
Terespol
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Kancelarii Ogólnej Placówki SG w Terespolu

Warunki pracy

Praca samodzielna, szczególnie związana z przestrzeganiem przepisów dot. ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych, przy monitorze komputerowym pow. 4 godzin dziennie. Kontakty zewnętrzne z pracownikami Poczty Polskiej. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks. Pomieszczenia kancelarii ogólnej znajdują się na parterze oraz na I piętrze, dostęp przez klatkę schodową, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie oraz przekazywanie i wysyłanie dokumentów i materiałów.
 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych oraz innej dokumentacji związanej z działalnością kancelarii.
 • Nadzorowanie prowadzenia przez upoważnione osoby urządzeń ewidencyjnych poza kancelarią.
 • Udostępnianie/wydawanie materiałów osobom i instytucjom oraz rozliczanie wykonawców z pobranych dokumentów.
 • Organizowanie i prowadzenie prac związanych z wydzielaniem dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia.
 • Porządkowanie posiadanych zasobów materiałów i przekazywanie do archiwum.
 • Sprawowanie nadzoru nad formalną stroną wytwarzania i obiegu dokumentów niejawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE lub złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów dot. ochrony danych osobowych.
 • Znajomość zasad obsługi urządzeń kancelaryjnych i obiegu dokumentów.
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietów biurowych.
 • Systematyczność, dokładność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: średnie z tytułem technika administracji lub wykształcenie wyższe.
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Posiadanie umiejętności: pozytywnego podejścia do petenta, współpracy w zespole, analitycznego myślenia.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE lub pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30 - 10.00 i 12.30 - 15.00 w dni robocze.
Proponowane wynagrodzenie brutto: 2250,- zł.
Planowana data zatrudnienia: 01.12.2019 r. (po uzyskaniu przez kandydata/kandydatkę poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych).

Weryfikacja spełniania wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Wzór oświadczeń dostępny jest pod adresem http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl w zakładce „Praca->Pracownicy cywilni->Oświadczenie”.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: nr telefonu / adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie/mailowo o wyniku weryfikacji formalnej aplikacji oraz o terminie kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Techniki/metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test wiedzy (fakultatywnie), rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 568-50-91.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Terespol

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna