Starszy referent
Przemyśl
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi administracyjno - biurowej
Delegatura w Przemyślu

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa w siedzibie Delegatury,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- podstawowe wyposażenie stanowiska to komputer, urządzenie wielofunkcyjne,
- oświetlenie sztuczne i naturalne,
- praca: poniedziałek, środa do piątku w godz. 7.15 do 15.15, wtorek 8.00 do 16.00

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - ekspediowanie pism na pocztę i z poczty,
 • - ewidencjonowanie pism przychodzących i wychodzących w programie E-dok,
 • - rejestrowanie delegacji pracowników,
 • - obsługa urządzeń biurowych,
 • - przygotowywanie dokumentów Delegatury do archiwum zakładowego,
 • - zaopatrywanie Delegatury w materiały biurowe.
 • - prowadzenie wymaganej dokumentacji i rozliczeń z Izbą Skarbową w systemie "mandaty", opracowywanie miesięcznych i rocznych sprawozdzań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ogólne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjnym lub biurowym
 • - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • - znajomość Rozporządzenia Prezesa RM w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • - znajomość ustawy o Inspekcji Handlowej;
 • - znajomość ustawy o służbie cywilnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W zależności od ilości ofert dopuszcza się prowadzenie naboru w dwóch etapach: test i rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie bądź na adres e-mail powiadomieni o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu.
Proponowane wynagrodzenie brutto - ok. 2.600 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17/862-14-53 w. 20 lub 17/862-14-54 w. 20.

Starszy referent

Przemyśl

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna