Starszy referent
Hajnówka
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Wydział Ruchu Drogowego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca o charakterze biurowym, jednozmianowa;
• kontakty bezpośrednie i telefoniczne z policjantami i pracownikami KPP w Hajnówce oraz KWP
w Białymstoku;
• kontakty z podmiotami zewnętrznymi, np. Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko usytuowane jest na parterze budynku;
• narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, komputer, drukarka, faks, szafy biurowe;
• praca przy oświetleniu dziennym i sztucznym;
• praca przy monitorze ekranowym;
• pomieszczenie ogrzewane.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie prawidłowej i sprawnej obsługi kancelaryjno - biurowej Wydziału Ruchu Drogowego w szczególności przyjmowania przesyłek i korespondencji adresowanej do Wydziału Ruchu Drogowego i kwitowania tej korespondencji w sekretariacie KPP, rejestrowanie przyjętej korespondencji w dziennikach i rejestrach Wydziału Ruchu Drogowego i przedkładania jej do zadekretowania Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego.
 • Prowadzenie rejestrów kart Mrd 5, teczek, dzienników i ksiąg ewidencyjnych oraz innych rejestrów niezbędnych do zapewnienia sprawnej obsługi kancelaryjno - biurowej Wydziału Ruchu Drogowego.
 • Rejestracja, wprowadzanie i modyfikacja kart Mrd 5, rozstrzygnięć sądowych i decyzji do systemu KSIP.
 • Rejestracja, wprowadzanie i modyfikacja kart Mrd 2 (SEWIK) oraz sprawdzanie i weryfikacja pod kątem prawidłowości wprowadzania danych oraz GPS.
 • Sprawdzanie danych w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w celu wydawania zaświadczeń podmiotom i osobom fizycznym oraz prowadzenie ewidencji (rejestru) udostępnionych danych.
 • Wprowadzenie do elektronicznego systemu zawiadomień do Funduszu Gwarancyjnego.
 • Odpisywanie pism do urzędów, instytucji ,starostw, komend i firm ubezpieczeniowych.
 • Odczytywanie danych statystycznych z SESPol.
 • Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją Krajowej Mapy Zagrożeń.
 • Przygotowanie materiału podlegających przekazaniu do składnicy, sporządzanie spisów zdawczo - odbiorczych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Obsługa komputera (pakiet MsOffice)
 • Organizacja pracy własnej
 • Komunikatywność
 • Wysoka kultura osobista
 • Dokładność, rzetelność
 • Umiejętność redagowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość przepisów dot. pracy kancelaryjnej
 • Znajomość przepisów w zakresie działalności archiwalnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Przewidziane wynagrodzenie: 2.250,10 zł brutto.
Termin zatrudnienia: 01.07.2019 r.

Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie
w przypadku braku adresu e-mail).

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- sprawdzian wiedzy merytorycznej,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 8310426.

Starszy referent

Hajnówka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna